Statnett skal rive en 31-km lang luftledning som går fra Ultvedt i Ringerike og inn til Smestad i Oslo. Arbeidene starter i Oslo og mastene som skal rives er plassert i området fra Sørkedalen, videre via Bogstad, gjennom Mærradalen, over Røa t-bane og videre inn til Smestad transformatorstasjon.    

Vi har fått delvedtak fra NVE på MTA-planen for oppstart av arbeider på strekningen mellom Bogstad og Brenna i Sørkedalen. En miljø, transport- og anleggsplan (MTA) stiller krav til hvordan rivearbeidet skal foregå slik at det tas hensyn til omgivelsene, og den må være godkjent før arbeidene kan starte. 

Når og hvor skal det skje?  
Arbeidet før jul vil foregå i to arbeidsperioder i uke 44-45 og 47-48.   

Vi starter med forberedende arbeider i uke 44, og arbeidet starter ved Bogstad Camping. Innen jul 2021 planlegges det å ta ned faselinene (strømlinjene) fra Bogstad camping og frem til Brenna, like øst for Sørkedalen kirke.  

Det er planlagt å rive èn mast før jul, og den er plassert på oversiden av Bogstadvannet. Masten blir fjernet med mobilkran og gravemaskin. Mastestål og betong vil bli kjørt direkte ut med lastebil. Det er ikke lagt opp til å bruke helikopter for disse arbeidene.  

Anleggsarbeidene fortsetter fra uke 3 på nyåret. Da vil vi rive master nordover fra Bogstad gjennom Sørkedalen og Nordmarka mot Ringerike, og sørover nedover Mærradalen og frem til Smestad transformatorstasjon. Etter planen vil rivearbeidene gjennom Nordmarka foregå i februar-mars og fortsette mot Åsa og Ultvedt.  Arbeidene i Mærradalen frem til Smestad vil pågå i januar-april. 

Alle mastene skal etter planen være revet i mai 2022.  

Hva skal skje?   
Mastene rives ved at strømledningene demonteres og spoles inn. Så bikkes mastene ned og kappes opp. Mastefundamentene pigges ned til ca 0,3 m under bakkenivå. Stål og betong transporteres til godkjent deponi. Området hvor mastene har stått blir tilbakeført for naturlig revegetering. 

Statnett vil ha periodevise anleggsområder i ledningstraseen. I tillegg vil Statnett ta i bruk baseplasser utenfor ledningstraseen. Baseplasser er områder hvor stål og materiell fra mastepunktene fraktes, for videre oppkapping og transport.

Anleggsarbeidene vil forflytte seg langs traseen etter hvert som mastene rives. Det vil bli anleggstrafikk med beltegående kjøretøy (eks gravemaskin, mobilkran), lastebiler og helikopter. I en avgrenset periode vil dette medføre støy og begrenset ferdsel i området der ledningen går. 
 

Hva betyr dette for deg som bor/ferdes i området 
For skoler, barnehager og alle som bor/ferdes i området betyr dette at turstier og enkelte veier i en periode vil være helt eller delvis avsperret.  


Ta gjerne kontakt med oss på 
storoslo@statnett.no eller telefon 957 20 211 mellom kl 09-16 (ikke sms). 

På statnett.no/våreprosjekter/ultvedstmestad vil det til enhver tid være oppdatert informasjon og oversikt over hvor i ledningstraseen arbeidene befinner seg.