Kontrakten innebærer at AF Gruppen skal bygge en 6,6 km lang kabeltunnel med plass til to sett med 420 kV strømkabler. Etter planen vil entreprenøren starte tilrigging etter påske, med mulighet for noe arbeid også før påske. Selve sprengningsarbeidet vil starte opp til sommeren.

- De eksisterende kablene mellom Sogn og Ulven er gamle og må skiftes ut. Utskifting er helt nødvendig for å sørge for sikker strømforsyning i Oslo. Det er derfor gledelig at vi har fått på plass en avtale og kan sette i gang med byggearbeidene, sier prosjektleder Hans Herlofsen i Statnett.

Kontrakten ble signert 16. februar, og Herlofsen ser frem til et godt samarbeid med AF Gruppen.

Kort om arbeidene

Bygging i tunnel er en omfattende prosess, og Statnett har utarbeidet en Miljø-, transport og anleggsplan (MTA) som er godkjent av myndighetene. Denne inneholder kravene til hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene og de som blir berørt. AF Gruppen vil i forkant av anleggsoppstart overlevere dokumentasjon på hvordan arbeidene skal gjennomføres for å ivareta myndighetspålagte krav.  

Tunnelen bygges i berg via to tverrslag ved Ulven og Tåsen (Rektorhaugen). I forkant av byggestart vil det holdes informasjonsmøter for dem som bor nær anleggsområdene. På statnett.no vil du kunne finne mer informasjon om arbeidene.

AF gruppen vil gjøre en del forberedelser før selve sprengningsarbeidene kan starte. De skal etablere riggområde og frakte inn materialer og utstyr. Anleggsgjerder og støyskjermer vil også bli satt opp.

Utsatt oppstart

Forutsetningene for gjennomføringen av prosjektet har endret seg, både når det gjelder kostnadsbilde og tidsestimat. Som tidligere kommunisert har en krevende anskaffelsesprosess og innhenting av tillatelser fra myndigheter gjort at oppstart for byggearbeidene er blitt utsatt. Gjennomføringstiden for bygging av kabeltunnelen er nå beregnet til å vare fra 2023 til 2028. Deretter skal strømkabler installeres og settes i drift i løpet av 2029.

Statnett har den siste tiden sett at forventede kostnader for flere av våre prosjekter er høyere enn de opprinnelige kostnadsestimatene, ettersom tiden går. Dette kommer som en følge av lang saksbehandlingstid for tillatelser hos myndighetene, markedssituasjonen og utfordringer i leverandørkjeden som en konsekvens av krigen i Ukraina og ettervirkninger av pandemi. Byggekostnadsindeksen har også økt betraktelig den siste tiden, og for dette prosjektet er endret gjennomføringstidspunkt en viktig faktor for endelig kostnadsbilde. Samtidig ser vi at den samfunnsmesigge nytten fortsatt er positiv for prosjektet.

- Nettutbygging innebærer lange ledetider fra vi planlegger til gjennomføring, og i dette tilfellet har kostnadsbildet endret seg mye siden første gang kostnader for prosjektet ble vurdert. Selv om det er blitt dyrere enn tidlige estimater sa, er utskifting av de gamle kablene helt nødvendig for å sikre trygg strømforsyning i Oslo i mange år fremover, sier Hans Herlofsen.