Statnett har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å reinvestere i to sjøkabelforbindelser i indre Oslofjord. Den ene mellom Solberg i Hurum kommune, og Brenntangen i Vestby kommune (Solberg–Brenntangen), og den andre mellom Filtvet i Hurum kommune, og Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet–Brenntangen).

 

- Vi bytter ut de gamle kablene med syv nye på hver strekning, fordi det er nødvendig for å sikre god strømforsyning på det sentrale Østlandet. Forbindelsene er bygget i henholdsvis 1975 og 1958. På grunn av usikkerhet knyttet til den tekniske kvaliteten til anleggene, og potensielt store konsekvenser ved feil, ønsker vi å reinvestere nå, sier prosjektleder Carsten Dovland i Statnett.

 

Prosjektene skal også bidra til verdiskaping ved å sikre krafthandelen med Sverige. Det søkes om å fjerne seks eksisterende kabler og erstatte dem med seks nye pluss én beredskapskabel på hver av strekningene.

 

NVE vil sende søknadene på høring og avholde informasjonsmøter.

 

- Vi har hatt møter med offentlige myndigheter før konsesjonssøknadene ble sendt. Vi vil fortsette å lytte til, og vurdere, alle innspill. Etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger, vil vi bruke rundt 20 måneder i byggetid. Mål for idriftsettelse av Solberg–Brenntangen er 2015, mens Filtvet–Brenntangen er planlagt ferdig i 2016, sier Carsten Dovland i Statnett.

Kostnadsrammen er på 350–450 millioner kroner for reinvesteringen i sjøkabelforbindelsen Solberg–Brenntangen, og 320–420 millioner kroner for reinvesteringen i sjøkabelforbindelsen Filtvet–Brenntangen. Søknadene omfatter bygging av nye muffestasjoner ved Solberg, Filtvet og på Brenntangen som erstatning for eksisterende muffestasjoner. De gamle stasjonene fjernes.

 

- Nye kabler gir anlegg med større pålitelighet og mindre vedlikehold, sier Carsten Dovland.

 

Solberg–Brenntangen blir cirka 2,7 kilometer lang, mens Filtvet–Brenntangen blir cirka 1,8 kilometer lang. Dette er noe lengre enn kabelforbindelsene er i dag. Begge kabelforbindelsene bygges for spenningsnivået 420 kilovolt (kV), men sjøkabelen mellom Filtvet–Brenntangen vil driftes på 300 kV inntil linjen på land er spenningsoppgradert til 420 kV.


For ytterligere informasjon kontakt:

Prosjektleder Carsten Dovland, 91 76 70 68, carsten.dovland@statnett.no