Basert på samtlige høringsinnspill og innsigelse fra Bærum kommune på endringssøknaden vi oversendte NVE i september 2019, søker vi nå om å justere plasseringen av det omsøkte muffehuset.

Nye Hamang må være klar før forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad kan fornyes, ettersom det ikke er mulig å utføre disse to store prosjektene i parallell og ferdigstille dem samtidig. Dersom det skal kables videre mot Bærum transformatorstasjon, må det uansett etableres et muffehus frem til kabelforbindelsen er klar, slik at en investering i et muffehus ikke kan unngås og derved ikke erbortkastet.

Dersom et muffehus kommer til å bli midlertidig, vil Statnett se på mulige forenklinger i løsning når detaljprosjektering skal utføres i 2022. Et midlertidig muffehus vil fjernes og området tilbakeføres.

Gjeldende konsesjon gir Statnett tillatelse til å etablere en luftledning inn i ny stasjon. Dette anses fremdeles som en mulig, men ikke anbefalt eller ønsket løsning fra Statnetts side. Dersom det besluttes videre kabling mot Bærum senere vil en ombygging i stasjonen være mye mer komplisert og kostbar enn en ombygging der et muffehus fjernes og erstattes med videreføring av kabel.