I samarbeid med Avinor, Gassco, Petoro, Statkraft, Enova, regionale myndigheter og lokale nettselskap har Statnett vurdert fremtidig næringsutvikling og scenarier for nytt forbruk i regionen. Nå foreligger en rapport over fremtidig næringsutvikling, og et veikart for videre nettutvikling er etablert som følge av dette.

Auke mm
Styreleder i Finnmark Kraft Per Erik Ramstad, Konsernsjef i Statnett Auke Lont og konsernsjef i Varanger Kraft Terje Skansen er enig om veien videre.

 -Vi viderefører planen om å bygge en 420 kV ledning fra Skaidi og østover til Varangerbotn, og vil konsesjonsøke strekningen trinnvis, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

 -Første strekning fra Skaidi til Adamselv vil bedre forsyningen og samtidig gi nødvendig økning i kapasitet til næringsutvikling i øst, mens siste strekning fra Adamselv til Varangerbotn vil legge til rette for den konsesjonsgitte vindkraften på Varangerhalvøya, forklarer Lont.

 

Våren 2018 søkte Statnett om fritak fra tilknytningsplikten til konsesjonsgitt vind i øst. Dette var i henhold til regelverket siden man da ikke hadde en løsning på nettkapasiteten, og var å betrakte som en midlertidig løsning.

 

 -Nå har vi utviklet et «veikart» for nettutviklingen i Finnmark. Med veikartet på plass, som legger til rette for den konsesjonsgitte vindkraften, ser vi ingen grunn til å opprettholde søknaden om fritak for tilknytning av vind i øst. Vi har derfor nylig trukket tilbake fritakssøknaden til NVE.

Veikart
Veikartet består av flere ulike nettiltak

-Statnett har inngått en samarbeidsavtale med Varanger Kraft og Finnmark Kraft, de to selskapene som har konsesjon for ny vindkraft på Varangerhalvøya. Vi er svært tilfreds med dialogen vi har hatt med de to selskapene, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i den kommende planleggingsperioden, sier Lont.

 

Planen er å bygge fra Skaidi til Varangerbotn på 420 kV spenningsnivå, med mulighet for å drifte på 132 kV inntil behovet øker ytterligere. Statnett tar sikte på å søke konsesjon for de to delstrekningene i hhv 2020 og 2021. Da blir det gjennomført formelle høringsprosesser der alle berørte kan komme med innspill.

 

-Vi ønsker godt samarbeid med alle berørte interessenter og lokalsamfunn underveis i planleggingen, og vi vil være opptatt av å finne gode løsninger, avslutter Lont.

 

Veikartet inkluderer også mindre tiltak i Kirkenes som vil bedre forsyningen inn til Kirkenes by betraktelig. Veikartet peker også på muligheten til å utnytte den eksisterende ledningen mot Finland på en bedre måte. Videre inkluderes også nettiltak fra Skaidi til Hammerfest knyttet til behovene fra petroleumsindustrien.

 

Under Vedlegg nedenfor ligger et sammendrag av sluttrapporten for næring og nett, næringsrapporten i sin helhet samt brev til NVE hvor vi trekker søknad om fritak for tilknytning til vind i øst. I tillegg ligger også rapporten "Et elektrisk Norge - fra fossilt til strøm" som ble publisert sist uke.