Statnett søker om en ny 420 kV ledning Lebesby-Seidafjellet etter å ha videreført utredningsavtalen for prosjektet i samarbeid med Varanger Kraft og Finnmark Kraft.

Lebesby-Seidafjellet, tidligere omtalt som Adamselv-Varangerbotn, er siste delstrekningen i prosjektet Skaidi-Varangerbotn. Første delstrekning fra Skaidi til Adamselv ble konsesjonssøkt desember 2020 med prosjektnavnet Skaidi-Lebesby.

-Statnett søker ny 420 kV ledning Lebesby-Seidafjellet for å legge til rette for konsesjonsgitt vindkraft i Varangerbotn og oppfyller dermed tilknytningsplikten. Den nye ledningen vil også bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i sentralnettet i Finnmark. Med strekningen helt til Varangerbotn på 420 kV får hele fylket en sterk sentralnettstilkobling som vil legge til rette for økt elektrifisering og grønn vekst i regionen. Nok kapasitet i nettet er en forutsetning for fremtidig bærekraftig verdiskapning sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett i Statnett.


Ny 420 kV luftledning og ombygging av 132 kV ledninger

Statnett om søker om å bygge ny 420 kV kraftledning mellom Lebesby transformatorstasjon og nye Seidafjellet transformatorstasjon. Den omsøkte ledningstraseen mellom Lebesby og Seidafjellet er ca. 74 km lang. Ny Seidafjellet transformatorstasjon erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon i Varangerbotn.  

Statnett søker i tillegg på vegne av Varanger KraftNett om tilknytning av 132 kV nettet i Varangerringen fra Varangerbotn transformatorstasjon til Seidafjellet.

Statnett søker om å bygge den nye 420 kV luftledning i parallelføring med eksisterende 132 kV ledninger på strekningen. Statnetts eksisterende 132 kV ledninger fra Lebesby og Tana Bru vil også bli tilknyttet den nye 420 kV stasjonen på Seidafjellet.  

Det er gjennomført konsekvensutredninger for tiltakene. Disse er basert på NVEs fastsatte utredningsprogram av 2011, etter meldingen av 2010, og disse er oppdatert til dagens nivå.

 

Høringsprosessen

Statnett har i planprosessen hatt dialog med berørte kommuner og interessenter.

For at alle som har interesse i saken skal få anledning til å gi sine innspill før myndighetene beslutter hvilken løsning Statnett kan få tillatelse til å bygge, vil det som neste steg i prosessen bli gjennomført høringsrunde i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

– Det er viktig å få høre fra alle dem som har interesser i saken, og at alle som har relevant informasjon gir sine innspill til NVE i høringsperioden, slik at beslutningen blir tatt på et så bredt grunnlag som mulig, sier prosjektleder Bente Rudberg

 

Konsesjonssøknaden er oversendt 22. desember 2021 til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som nå skal behandle søknaden i henhold til gjeldende lovverk. Det er NVE som sender søknaden på høring, og høringsprosessen blir offentliggjort når den starter opp. NVE vil komme med en anbefaling til Olje- og energidepartementet (OED), som tar den endelige beslutningen om konsesjon.