I forbindelse med at Equinor utreder muligheten for elektrifisering av Hammerfest LNG, har Statnett sendt tilleggssøknad til NVE om å få bygge og drifte en ny 420kV kraftledning fra Skaidi transformatorstasjon i Hammerfest kommune til Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune.

Den nye ledningen vil være på ca. 54 km. Tilleggssøknaden omfatter i hovedsak ny løsning på Hyggevatn stasjon samt en mindre trasejustering i Kvalsunddalen. Omsøkte trasé på 420 kV er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV langs nesten hele traséen.

I tillegg søker Statnett på vegne av Equinor ASA om bygging av deres 420 kV/132 kV installasjoner på Hyggevatn stasjon.

Den nye kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering av Hammerfest LNG.

NVE vil sende endringssøknaden på høring om kort tid.