Vei og tunnel og master i bakgrunnen

 

Prosjektet Skaidi - Hammerfest er en videreføring av den nye kraftlinja Balsfjord – Skaidi som fortsatt er under utbygging. Prosjektet inngår som en del av Statnetts opprinnelige konsesjonssøknad fra 2009 for strekningen Balsfjord – Skaidi - Hammerfest. Olje- og energidepartementet (OED) innvilget endelig konsesjon i 2015 for strekningen Balsfjord – Skaidi.

Statnett har  mottatt endelig vedtak om konsesjon for Skaidi-Hammerfest fra Olje- og energidepartementet. En ny forbindelse fra Skaidi til Hyggevatn i Hammerfest vil øke nettkapasiteten internt i Finnmark og dermed styrke forsyningssikkerheten, legge til rette for næringsutvikling og imøtekomme en fullelektrifisering av Melkøya.

Skaidi-Hammerfest vil bestå av en 54 kilometer lang 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn i Hammerfest kommune, en ny 420 kV transformatorstasjon på Hyggevatn og utvidelse til 420 kV i eksisterende Skaidi transformatorstasjon. Begge stasjonene vil bygges som gassisolerte anlegg med bærekraftig gass for å minimere arealbeslag. Ledningen vil gå i parallell med eksisterende 132 kV ledning langs nesten hele traséen.