Statnett fikk i mai 2012 konsesjon og ekspropriasjonstillatelse av NVE til ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Hammerfest. Denne ble påklaget av reindrifta, og oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. I august 2013 treffer OED sin endelige beslutning for første delstrekning fra Ofoten til Balsfjord; klagen fra reindrifta tas ikke til følge og konsesjon for strekningen er endelig.

 

Det er fire reinbeitedistrikt på strekningen Ofoten – Balsfjord som er berørt, og tre av disse har ikke villet samtykke til at Statnett igangsetter skogrydding og anleggsarbeider.

 

Statnett fikk i januar 2014 forhåndstiltredelse av OED til anleggsstart før skjønn er avholdt, jf. oreigningslova § 25. Reinbeitedistriktene har imidlertid ikke akseptert forhåndstiltredelsen, og Statnett ba derfor namsmyndigheten om formelt å treffe beslutning som gir Statnett adgang til å igangsette anleggsvirksomhet som angitt i forhåndstiltredelsen.

 

Begjæringen ble sendt til namsmyndigheten i Narvik, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord.

 

Namsmyndigheter har nå ferdigbehandlet begjæringen og samtlige gav Statnett medhold. Dette innebærer at Statnett nå også kan gå i gang med skogrydding, annet forberedende arbeid og anleggsarbeid innenfor reinbeitedistriktene Gielas, Hjerttind og Mauken. I Skjomen reinbeitedistrikt, hvor reinbeitedistriktet og Statnett er kommet til omforente løsninger for anleggsfasen, har det vært utført skogrydding, og annet forberedende arbeid.