Ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord er et stort prosjekt bestående av 154 km ny kraftledning og utvidelse av fire eksisterende stasjoner; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Dette krever areal og medfører inngrep i naturen, men er nødvendig for å sikre forsyningen av strøm i nord.

 

I dag finnes det én 420 kV ledning på samme strekning, og ny 420 kV ledning bygges i hovedsak parallelt med eksisterende trasé for dagens 420 kV ledning. Det gjøres for å hindre nye inngrep i urørt natur i størst mulig grad.

 

Med to 420 kV ledninger i drift kan eldre ledninger på lavere spenningsnivå saneres. Eksisterende 132 kV ledning mellom Kvandal og Straumsmo blir overflødig. Her går det i dag to parallelle ledninger over en strekning på 50 km, og begge kan fjernes når ny 420 kV ledning står ferdig. Totalt 100 km med kraftledninger blir borte. Deler av området benyttes til ny ledning, men over halve strekningen tilbakeføres naturen.

 

Det har vært flere skred med mastehavarier og store driftsproblemer på strekningen opp til Straumsmo, og av hensyn til HMS for vårt driftspersonell er det også veldig gunstig å få sanert ledningene her.  Det er vektlagt i vurderingen og avgjørelsen om å sanere ledningene. 

 

Etter planen skal arealet være tilbakeført naturen innen 1.august 2018. Naturen vil selv håndtere revegetering og med årene vil det ikke være synlige spor etter mastepunkt på strekningen.

 

Dette er bare et eksempel på at nybygging også medfører sanering. Det er gjeldende over hele landet. På landsbasis kan vi rive 5 km for hver 10 km vi bygger nytt!