Statnett fikk i mai 2012 konsesjon og ekspropriasjonstillatelse av NVE til ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Hammerfest. Denne ble påklaget av reindrifta, og oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. I august 2013 treffer OED sin endelige beslutning for første delstrekning fra Ofoten til Balsfjord; klagen fra reindrifta tas ikke til følge og konsesjon for strekningen er endelig.  

 

Statnett har siden da gått videre i planlegging og forespørsler er sendt ut og de første kontrakter er inngått. Anleggsarbeidet er planlagt påbegynt om få uker, i første omgang ved skogrydding.

 

Det er fire reinbeitedistrikt på strekningen Ofoten – Balsfjord som er berørt, og tre av disse har ikke villet samtykke til at Statnett igangsetter anleggsarbeider.

 

Statnett fikk i januar 2014 forhåndstiltredelse av OED til anleggsstart før skjønn er avholdt, jf. oreigningslova § 25. Reinbeitedistriktene har imidlertid ikke akseptert forhåndstiltredelsen, og Statnett ber derfor namsmyndigheten om formelt å treffe beslutning som gir Statnett adgang til å igangsette anleggsvirksomhet som angitt i forhåndstiltredelsen.

 

Begjæringen er sendt til namsmyndigheten i Narvik, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord.