Naturreservatene har internasjonal verdi som RAMSAR områder, og er en del av våtmarkssystemet Evenes våtmarkssystem. Her finnes det både spesiell botanikk og fuglefauna. Dagens ledning krysser over disse og har to master i reservatene.

Prosjektets arbeid med Myrvatnet ble presentert tidligere i høst på Länsstyrelsen i Norbotten sin internasjonale konferanse for grønn omstilling og regional bærekraft, etter oppfordring fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Her fortalt miljørådgiver i prosjektet, Gunn Frilund Bjerkan hvordan Statnett aktivt jobber med tiltakshierarkiet, for å gjøre minst mulig skade på natur.

Pyramide som beskriver tiltak for å unngå naturskader i prosjektutivkling

Tiltakshierarkiet er en internasjonal metodikk for å få oppnå minst mulig naturskade.

Statnett søkte selv på et alternativ hvor ny ledning gikk utenfor reservatene, for deretter å kunne rive den gamle ledningen som gikk rett gjennom. .Konsesjonsgitt løsning ble imidlertid å bygge i samme trase, men med en mast i stedet for to. Det ble utviklet en ny fundamenteringsmetode, med bruk av stålrør for å få mindre byggegrop. Stokkmatter ble lagt over hele terrenget, og nytenking måtte til, for å sikre god restaurering. Etter en sesong ser vi at gjenveksten i terrenget er veldig god. 

Bilde viser mastepunkt i gjørme og i grønt gress.

Bilde viser endring fra sesong 2022 til sesong 2023. 


Arbeidet med naturreservatet i Myrvatn er et godt eksempel på hvordan vi i prosjektet brukte tiltakshierarkiet for å utvikle best mulig løsning, sier areal- og miljørådgiver i Statnett Gunn Elin Frilund Bjerkan.