Ny kraftledning for å erstatte eksisterende er nødvendig for å bedre forsyningssikkerheten i området. Eksisterende ledning ble oppført i 1960 og det har vært flere mastehavari på strekningen. Statnett søkte NVE om konsesjon til reinvesteringen i april 2018.

 -I påvente av svar fra NVE velger vi nå å starte på anskaffelsesprosessen, med forbehold om endelig konsesjonsvedtak, sier Karianne Prytz prosjektleder for Kvandal – Kanstadbotn i Statnett.

Prosjektleder
Prosjektleder for Kvandal - Kanstadbotn, Karianne Prytz

Forespørslene utarbeides nå, og sendes kvalifiserte i Q1 2020.

Ledningen er 74 km lang, og er i hovedsak planlagt å følge eksisterende ledning. Kabelstrekket over Tjeldsundet ble reinvestert i 2015, dermed er det kun kraftledning før og etter Tjeldsundet som nå skal bygges. Eksisterende ledning vil bli revet og areal tilbakeført naturen.


Komposittmaster tas i bruk

Komposittmaster på 132 kV er kvalifisert i Statnett og for dette prosjektet er det planlagt en strekning på over 20 km øst og vest for Evenes lufthavn hvor komposittmaster skal reises. Resterende del av strekningen vil få tradisjonelle stålmaster, med forsterkede master i utsatte områder.

 

Kostnadsestimatet for investeringen er 420 – 470 MNOK.