Olje- og energidepartementet ba Statnett i brev av 09.11.2010 om ytterligere å utrede og omsøke et sjøkabelalternativ på strekningen Ørskog – Store Standal (Ørsta) på Sunnmøre i tillegg til å utrede ytterligere nye alternativer i Bremanger og omsøke tidligere utreda alternative traseer i Flora, Naustdal, Førde og Jølster i Sogn og Fjordane.

 

Utredningen av sjøkabelalternativet har vist at alternativet vil være teknisk mulig, men med en merkostnad på ca. 2,4 milliarder i forhold til konsesjonsgitt løsning. Med denne kostnadsøkningen fremkommer tiltaket ikke som samfunnsøkonomisk lønnsomt når forventede nytteverdier legges til grunn.

 

- Statnett arbeider for å realisere luftledningsalternativet med 2015 som mål. Blir sjøkabel valgt forventes prosjektet å kunne idriftsettes tidligst i 2016. Men Statnett har likevel valgt å søke på dette alternativet slik at Olje- og energidepartementet, berørte grunneiere og kommuner skal få et bredt grunnlag å ta en beslutning på, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Statnett søker også konsesjon for en ny 420/132 kV transformatorstasjon i Sykkylven kommune med tilhørende rivning av eksisterende 132 kV-ledning Ørskog – Sykkylven – Haugen samt dagens Sykkylven transformatorstasjon ved Haugset. Den nye 420 kV-ledningen vil i stor grad følge dagens 132 kV-ledning trasé og eksisterende fjordspenn over Hjørundfjorden og Storfjorden vil bli erstattet,

 

- En løsning med sjø- og jordkabel mellom Ørsta og Ørskog gir fordeler for Sykkylven primært, mens Ørsta får uforholdsmessige store inngrep i forhold til sine nabokommuner. For Statnett er det viktig å se på helheten i prosjektet og vi anbefaler derfor luftledning. En ny stasjon i Sykkylven vil også gi muligheter for ny verdiskapning for lokalt næringsliv, presiserer Borgen

 

I tilleggsøknad som omhandler endringer i Sogn og Fjordane har Statnett omsøkt nye traséløsninger på strekningene: Endevatnet – Moskog i Flora, Naustdal, Førde og Jølster kommuner.

 

Etter å ha utredet nye traseer på strekningen Åskåra – Hjelmevatnet i Bremanger kommune samt vurderingen av ny transformatorplassering ved Åskåra kraftverk i Bremanger, har det vist seg å være svært vanskelig å finne teknisk sett akseptable løsninger på denne strekningen da traseene oppe i fjellet vil krysse klimatisk sett svært vanskelige områder med en uakseptabelt lav tilgjengelighet.

 

- Alternative løsninger som vil unngå de klimatisk sett verste områdene vil i liten grad redusere inngrepene i Førdedalen og slik sett ikke svare på oppdraget fra OED, forklarer Håkon Borgen.

 

Da også konsekvensutredninger av de foreslåtte løsningene viser at de nye alternativene for de fleste fagtemaer er mer konfliktfylte enn konsesjonssøkt alternativ, velger Statnett ikke å konsesjonssøke nye løsninger på denne strekningen.

 

En mulig ny plassering av transformatorstasjonen ved Åskåra kraftverk vil kreve uforholdsmessig store grunn- og skredsikringsarbeider og vurderes av konsekvensutrederne til å medføre betydelige ulemper for landskap og naturmiljø. Heller ikke dette alternativet omsøkes.

 

- Å få på plass en ny 420 Kv-ledning mellom Ørskog på Sunnmøre og Fardal (Sogndal) i Sogn og Fjordane er særdeles viktig for å få på plass en sikker forsyning av strøm til Midt-Norge og få realisert fornybarprosjektene som i dag ligger på vent i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre,– Bare i Sogn og Fjordane ligger det over 100 prosjekter på vent hos NVE, og på Sunnmøre over 30, avslutter Borgen.

 

Kontaktpersoner:

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonsrådgiver, tel. 971 71 310
Irene Meldal, kommunikasjonssjef, tel. 975 01 453