- Vårt mål er å ferdigstille alt med unntak av de sju mastepunktene i Sørdalen i Bremanger kommune i løpet 2016, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim. Vi har per dags dato ikke tilgang til disse punktene, som følge av rettslig uenighet om Olje- og energidepartementets valg av trasé gjennom Myklebustdalen. Nå avventer vi hva Fjordane tingrett vil gjøre videre med denne saken, forklarer Vardheim.

 

I den opprinnelige fremdriftsplanen var det en forutsetning å ha forbindelsen Ørskog-Høyanger på plass, før vi kunne fortsette arbeidet videre ned til Sogndal for å ha tilstrekkelig god forsyning av strøm til Høyanger og Hydro sitt smelteverk. Dette er ikke mulig så lenge vi ikke har tilgang til å bygge gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune, grunnet de rettslige prosessene.

 

I samarbeid med SFE Nett har Statnett funnet en løsning slik at vi kan ferdigstille kraftledningen mellom Sogndal og Høyanger, som er nødvendig for å kunne opprettholde fortsatt fremdrift i prosjektet. Ved å drifte ny 420 kV mellom Moskog og Høyanger på et lavere spenningsnivå i tillegg til eksisterende 132 kV som eies av SFE Nett, vil vi kunne forsyne Høyanger med to strømforbindelser.

 

- At ledningen ikke kan ferdigstilles fra Ørskog og ned til Høyanger gjør at løsningen vi nå går for innebærer at vi for en periode får en lavere forsyningssikkerhet enn det som er normalt og ønskelig i deler av fylket. Men, alternativet med ytterligere forsinkelser av Statnett sitt prosjekt har enda større konsekvenser for funksjonen til kraftsystemet i Sogn og Fjordane, sier Atle Isaksen Nettdirektør i SFE Nett.

 

- I tillegg til en svakere strømforsyning ser vi at så lenge vi ikke har en ny sterk forbindelse mellom Ørskog og Sogndal så vil samfunnet påføres ekstrakostnader. Både som følge av utsettelse av småkraftprosjekter, men også kostnader knyttet til et svakt nett. Derfor er det viktig for Sogn og Fjordane og Midt-Norge at Ørskog-Sogndal prosjektet kan ferdigstilles så raskt som mulig. For det er først når hele strekningen er komplett at forsyningssikkerheten vil bedres, fortsetter Vardheim.  

 

For alle småkraftaktørene som venter på en avklaring for når de kan få koble seg til nettet, så jobber vi for at aktører kan koble seg til etter hvert som vi blir ferdige fra nord og sørover.  I dag er kraftledningen i drift mellom Ørskog og Ørsta. Når forbindelsen blir ferdigstilt sørover til Ålfoten vil det bli åpnet for tilknytning mellom Ørsta og Ålfoten. Vi forventer at denne strekningen blir ferdigstilt i løpet av 2015. Så lenge vi ikke får ferdigstilt strekningen mellom Ålfoten og Høyanger som følge av at vi ikke har tilgang til sju mastepunkt i Sørdalen, kan vi ikke si noe om når tilkobling kan skje for de småkraftaktørene som i dag venter på å få koble seg til.

 

For mer informasjon kontakt:

 

Nettdirektør SFE Nett, Atle Isaksen på 952 56 457

Kommunikasjonssjef Midt-Norge, Martha Hagerup Nilson på 971 71 310