Statnett sendte i juni 2023 melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om ny ledning Isfjorden-Fannefjorden (Istad). Statnett sendte samtidig brev til berørte grunneiere med informasjon om meldingen. NVE har per i dag ikke tatt saken i behandling. Når NVE tar saken i behandling, vil berørte parter motta et nytt brev med orientering om NVEs behandling og høringsfrist.

I september oppdaterte Statnett meldingsdokumentet med nye kart og nye detaljer om forskjellige alternativer i forbindelse med utbyggingen. Statnett har denne høsten igangsatt utredninger i henhold til vårt foreslåtte utredningsprogram. Konsulentselskapet Multiconsult er leid inn for gjennomføring av miljøutredningen. Statnett har også engasjert Norges geotekniske institutt (NGI) for å gjennomføre grunn- og miljøundersøkelser ved to av de tre meldte plasseringene for ny Fannefjorden transformatorstasjon (Alternativ A; Stangarhaugen og C; Eidseter) og to plasseringer for ny Isfjorden transformatorstasjon (Alternativ A; Moa og B; Høgholen). I forbindelse med disse undersøkelsene er det blitt hugget litt skog. Statnett har inngått avtale om forhåndsundersøkelser med alle grunneiere ved disse stasjonsalternativene.