Områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet beskriver planer for den trinnvise nettutviklingen i regionen. Statnett er i gang med nettforsterkninger i Vestland og Bergensområdet for å imøtekomme behovet for økt kapasitet i kraftnettet.  De første tiltakene i trinn en er under bygging, og tiltak i trinn en og to er konsesjonssøkt (se faktaboks).

Denne nye forbindelsen inngår i trinn tre i områdeplanen. Forbruket i Bergensområdet vil øke kraftig i årene fremover, og Statnett og BKK kjenner til ytterligere planer om forbruksvekst, spesielt ute ved kysten. Ved å bygge en ny forbindelse til Øygarden, blir kapasiteten i kraftnettet økt slikt at man kan legge til rette for den planlagte forbruksveksten og øke forsyningssikkerheten. Forbindelsen til Øygarden inngår i oppgraderingen av sentralnettet mellom Sauda og Sogndal. 

- Vi har hatt dialog med kommunene som blir berørt og tilbudt dem å møte oss månedlig siden høsten 2022. For oss har møtene hatt stor verdi i perioden hvor vi har forberedt melding. Vi håper å fortsette den gode dialogen i arbeidet videre, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Bildet viser alternativer for ny forbindelse mellom Samnanger og Øygarden
Bildet viser alternativer for ny forbindelse mellom Samnanger og Øygarden

Nødvendig med sterkere strømnett

Behovet for å knytte seg til strømnettet er stort, og Statnett har lovbestemt plikt til å knytte nye kunder til nettet. Dersom det ikke er kapasitet nok i det eksisterende strømnettet, må det oppgraderes eller det må bygges nye anlegg. I februar 2022 fikk Statnett aksept fra Energidepartementet til å starte arbeidet med å planlegge en ny forbindelse til Kollsnes og fortsette arbeidet med å forsterke strømnettet i regionen. 

I arbeidet med å legge til rette for forbruksveksten i Bergensregionen er det viktig for Statnett å se på løsninger som skåner miljø og natur. Flesteparten av tiltakene i Vestland, som enten er igangsatt eller er foreslått for å legge til rette for forbruksveksten i regionen, består av oppgradering av eksisterende infrastruktur. Oppgraderingen innebærer at gammel ledning rives når ny er på plass.

Legger bort forbindelse fra Modalen

Modalen ble også vurdert som utgangspunkt for en ny forbindelse til Kollsnes. Ut ifra hvordan de påvirker kraftsystemet, vurderer Statnett at forbindelsen mellom Samnanger og Øygarden er en bedre teknisk løsning enn en forbindelse fra Modalen. Flere muligheter er vurdert og meldingen inkluderer flere alternative traseer, som består av strekninger med kombinasjon av luftledning og sjøkabel. De ulike traséalternativene varierer i lengde og utforming og kan grovt deles inn i to hovedalternativ. Et nordlig alternativ (alt. 1.0) og et alternativ fra sørlig retning (alt. 4.0). Begge hovedalternativ krysser areal i Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Alver, Askøy og Øygarden kommuner. Søknaden inneholder også en oversikt over vurderte, men forkastede alternativer.

Formålet med melding til NVE er å gjøre det kjent at Statnett har startet planlegging av ny 420 kV forbindelse mellom Samnanger og Øygarden. Melding til NVE innleder arbeidet med konsesjonsprosessen og gir dem som kan bli berørt av tiltaket, tidlig informasjon om planene, samtidig som de får anledning til å komme med innspill til hva som bør utredes videre før Statnett kan søke om konsesjon.

NVE sender melding på høring

Statnett sender melding med forslag til utredningsprogram til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil sende den videre på offentlig høring. Når NVE har vurdert innkomne uttalelser, vil Statnett motta et endelig program som beskriver hvilke utredninger som skal gjennomføres. Statnett vil deretter utarbeide konsekvensutredning og konsesjonssøknad for tiltaket.

- Det er viktig at de som har innspill til utredningsprogrammet benytter seg av høringsprosessen og sender høringsinnspillene til NVE når høringsprosessen er satt i gang, sier Elisabeth Vike Vardheim.

Statnett har en planleggerrolle og tilknytningsplikt for aktører som ønsker å knytte seg til kraftnettet. Når det ikke er ledig kapasitet i eksisterende nett, må Statnett planlegge nytt. Norges vassdrags- og energidirektorat og Energidepartementet er myndighetene som tar beslutninger om å gi konsesjon og hva Statnett får tillatelse til å bygge.

Trinn 3 i områdeplan

Trinn 3 innebærer en ny 420 kV-forbindelse til nye Øygarden stasjon fra Samnanger, og spenningsoppgradering mellom Samnanger og Sauda for å øke kapasiteten inn til området. Dette trinnet vil gi økning i kapasiteten inn til og internt i Bergensområdet og er også en forutsetning for å få til større kapasitetsløft gjennom trinn 4 og 5.

Faktabokser:

Trinnene i områdeplanen:

Trinn 1 – Spenningsoppgradering Modalen-Kollsnes

Trinn 2 – Spenningsoppgradering Sogndal-Modalen

Trinn 3 – Ny forbindelse Samnanger/ Kollsnes (Øygarden) og spenningsoppgradering Samnanger-Sauda

Trinn 4 – Spenningsoppgradering Samnanger-Fana-Øygarden

Trinn 5 – Spenningsoppgradering av resterende 300 kV nett

Prosjekter i Vestland i gjennomføringsfase:

  • Øygardskabelen2
  • Fensfjordkabelen
  • Fana, Lindås og Litle Sotra transformatorstasjoner
  • Refsdal-Modalen (ledningsoppgradering til 420k)

Prosjekter i Vestland meldt til NVE og konsesjonssøkt:

  • Krossdalen – Steinsland (420kV ledning og transformatorstasjon) – konsesjonssøkt
  • Vik – Ramnaberg (ledning og transformatorstasjon) – konsesjonssøkt
  • Øygarden transformatorstasjon – konsesjonssøkt
  • Onarheim transformatorstasjon - konsesjonssøkt
  • Sauda-Blåfalli – melding til NVE
  • Samnanger – Øygarden – melding til NVE

Den konsesjonsgitte ledningen Blåfalli-Gismarvik er også et prosjekt som berører Vestland. Prosjektet nærmer seg byggefase.