NVE har bedt Statnett utrede tiltak for å møte svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Utredningen, som nå er sendt NVE, vurderer behovet for tiltak for å sikre strømforsyningen vinteren 2022/2023.

Sannsynligheten for rasjonering er fortsatt regnet som lav, men den er til stede dersom det blir kaldt og tørt i Norge samtidig som muligheten for import fra landene rundt oss blir dårligere enn vanlig.

- Alle aktørene i kraftsystemet har et ansvar for å minimere risikoen for strømrasjonering. Det er viktig at vi nå spiller på lag, og utformer tiltak som styrker forsyningssikkerheten, sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne.
- Vi må dra nytte av vår samlede kompetanse til å forvalte vannkraften og finne rasjonelle måter å redusere forbruket på dersom vi kommer i en anstrengt situasjon i vinter.

Norge har et velfungerende kraftsystem som normalt gir høy grad av forsyningssikkerhet, med store vannmagasiner som gir energi for vinteren og stor utvekslingskapasitet med flere land. Energiknappheten i Europa og den energikrisen Europa står i kan imidlertid påvirke mulighetene for kraftimport til Sør-Norge den kommende vinteren og sammen med lave vannmagasiner utfordre tilstrekkelig strømforsyning i Sør-Norge våren 2023.

Mulige tiltak

Fram mot våren anbefaler Statnett følgende tiltak for å bedre energisituasjonen og håndtere en mer anstrengt kraftsituasjon dersom det oppstår:

  1. Opprettholde og videreutvikle oppfølgingen av produsentene for å sikre at det holdes igjen tilstrekkelig med vann gjennom tappesesongen
  2. Gjennomføre informasjonskampanjer for å redusere forbruket og innføre konkrete tiltak for å redusere forbruket innen offentlig virksomhet
  3. Inngå avtale om å kunne kjøre Equinors gasskraftverk i Nordhordland, Energiverk Mongstad
  4. Inngå avtaler med industribedrifter om reduksjon i forbruk hvis faren for rasjonering øker utover vinteren (energiopsjoner)
  5. Aktivere energiopsjoner og/eller starte produksjon ved Energiverk Mongstad

- Det er flere tiltak som kan forbedre energisikkerheten i Sør-Norge fram til vårsmeltingen, men det er viktig at tiltak gjennomføres på en måte som sikrer at det ikke medfører utilsiktede følger i markedet. Dette tilsier bruk av flere tiltak og virkemidler i kombinasjon, sier Hilde Tonne.

- Det er et viktig prinsipp at det er markedsaktørene som har hovedansvaret for å minimere sannsynligheten for at vi havner i en situasjon med rasjonering. Nye tiltak som innføres for å forbedre dagens situasjon bør ta utgangspunkt i dette prinsippet, avslutter Tonne.