- De nye transformatorstasjonene planlegges for 420 kV og vil legge til rette for videre nettutvikling, industriutvikling og sikker strømforsyning. Stasjonene er viktige bidrag til det grønne taktskifte og Statnetts strategi om økt byggehastighet, sier Elisabeth Vike Vardheim, Statnetts konserndirektør for nett.

Aurland 1
Aurland I er en viktig forutsetning for å sette i drift ny 420kV ledning Aurland-Sogndal over Sognefjorden og vil bidra til å bygge ned flaskehals i området.  Prosjektet Aurland I stasjon innlemmes i ledningsprosjektet Aurland-Sogndal, slik at begge prosjekter videreføres som ett samlet prosjekt.  Når dette står ferdig, vil det bidra til bedre flyt mellom prisområder nord og sør i landet. Konsesjonene som allerede er gitt for strekningen Aurland-Sogndal ligger til klagebehandling hos Olje- og energidepartementet.

Prosjektet legger til rette for oppgradering til 420 kV og bidrar inn i en helhetlig, trinnvis og langsiktig nettutviklingsplan for området. Byggearbeidene med stasjonen kan tidligst starte i 2023 og Aurland-Sogndal er planlagt knyttet til stasjonen i 2025.

Orkdal
Orkdal-prosjektet omfatter bygging av ny 420 kV transformatorstasjon nær eksisterende Orkdal stasjon, som begynner å bli gammel med komponenter som er modne for oppgradering. Transformatorstasjonen er viktig for forsyning i Orkdal-området og til Elkems smelteverk i Thamshavn. Det planlegges å bygge en ny 420 kV stasjon nær dagens stasjon og byggestart kan forventes tidligst 2023.

Fortun
Ny Fortun transformatorstasjon planlegges for 420 kV og vil bidra til å øke forsyningssikkerheten for viktig industri og tillater tilknytning av ny konsesjonsgitt produksjon i Indre Sogn. Byggestart for ny Fortun stasjon kan skje tidligst i 2023.

I tillegg til ny transformatorstasjon planlegges temperaturoppgradering av 300 kV-ledningen til Leirdøla og Sogndal. I områdeplanen for Bergen og omland, hvor denne stasjonen inngår, legges det til grunn at alle eksisterende anlegg skal oppgraderes fra 300 til 420 kV. Statnetts nettutviklingsplan 2021 angir at ledningen fra Sogndal til Fortun skal spenningsoppgraderes innen 2040.

Videre prosess

Før stasjonsprosjektene kan starte byggeaktiviteter må de videreutvikles slik at Statnetts styre kan ta neste beslutning, som er å gi klarsignal til å starte bygging, det er også nødvendig med konsesjon fra myndighetene.