Ett av prosjektene det nå er besluttet at skal bygges, er en ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal i Narvik kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune.

- Å fornye kraftledningen Kvandal-Kanstadbotn vil styrke strømforsyningen til Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet og gi økt kapasitet. Den tekniske tilstanden på dagens ledning er ikke tilfredsstillende og den må derfor skiftes ut, sier konserndirektør Vardheim.

Kraftledningen Kvandal-Kanstadbotn er 74 kilometer lang og skal i all hovedsak følge eksisterende trasé. Sjøkabelen over Tjeldsundetble byttet ut i 2015, og det er nå luftledningsstrekket av forbindelsen som skal fornyes. Prosjektet vil være det første som tar i bruk komposittmaster på 132 kV over en lengre strekning. Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos NVE. Prosjektet har en estimert kostnad på 420-470 MNOK.

Styrker strømforsyningen til Stor-Oslo

Å fornye Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune er viktig for å sikre strømforsyningen til Oslo og Akershus. Stasjonen inngår i Statnetts overordnede plan om å forsterke hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

- Dagens stasjon er gammel og har nådd teknisk levealder. I tillegg er det forventet en fremtidig forbruksvekst i området som blant annet skyldes befolkningsvekst og elektrifisering av transportsektoren, sier Vardheim.

Olje og energidepartementet ga i 2014 Statnett konsesjon for å bygge et kompakt stasjonsanlegg på Hamang. Den nye stasjonen er planlagt ferdig tidligst i 2023 og er beregnet å koste 760-850 MNOK. 

Muliggjør tilkobling for ny kraft i Hordaland

Samnanger stasjon i Hordaland danner et knutepunkt i transmisjonsnettet med forbindelser som går nord-sør og øst-vest i Norge. Den eksisterende 300 kV transformatoren i Samnanger er i dag fullt utnyttet. Tilknytning av ny kraftproduksjon til ledningsnettet krever derfor økt transformatorkapasitet.

Statnett fikk konsesjon fra NVE i 2018. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse året etter. Prosjektet er estimert til å koste 100-110 MNOK.

For mer informasjon, kontakt Statnetts pressevakt på telefon 23 90 40 00.