Det er et omfattende og detaljert regelverk som legger føringer for hvordan Statnett skal drive sin virksomhet. Dette gjelder både systemansvaret, avregningsansvaret og netteierrollen.

Forskrift om systemansvaret

Statnett som systemansvarlig er regulert gjennom forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften). Statnett er også pålagt å lage retningslinjer som beskriver hvordan Statnett som systemansvarlig praktiserer reglene i forskriften. Mer informasjon om retningslinjene for praktisering av systemansvaret finner du her.

 

Forordninger etter tredje energimarkedspakke

I august 2021 ble fire forordninger om retningslinjer med hjemmel i tredje energimarkedspakke (Elforordningen 714/2009) tatt inn i EØS-avtalen. Forordningene er gjennomført i norsk rett i forskrift om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene § 1. Disse retningslinjene er CACM, FCA, EBGL og SOGL.

Forordningene favner bredere enn forskrift om systemansvaret, men inneholder også regler som treffer systemansvaret. Til disse regelverkene skal Statnett lage metoder og vilkår som sier noe om hvordan vi praktiserer dette regelverket. Mer om dette regelverket og metodene finner du her.

 

Statnett ser disse regelverkene i sammenheng

Disse regelverkene har en del overlapp, og regulerer dermed de samme forholdene. Statnett jobber derfor med å tydeliggjøre sammenhengene mellom retningslinjene og metoder og vilkår.

For å tydeliggjøre sammenhengene mellom regelverkene vil vi legge inn henvisning til metodene der de påvirker utøvelsen av systemansvaret etter systemansvarsforskriften.