Energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009, og trådte i kraft i EU 3. mars 2011. Gjennom tilslutning til energimarkedspakken, sikres norsk deltakelse i EUs energimarked på tilsvarende vilkår som aktører i EUs medlemsstater.

Energimarkedspakkens regelverket suppleres av en rekke ulike forordninger og direktiver innen energifeltet.

Uavhengig regulator

Den tredje energimarkedspakken stiller blant annet krav om uavhengig regulator, opprettelse av regulatorbyrået ACER, skille mellom produksjon og nett, samt krav til sertifisering av TSO-er (forkortelse for engelske transmission system operators).

Det er også nye regler om samarbeid mellom europeiske kraftsystemoperatører (TSO-er) gjennom organisasjonen ENTSO-E. Organisasjonen er gitt en rekke oppgaver, herunder å utarbeide forslag til forordninger om retningslinjer og nettkoder på definerte områder basert på rammeretningslinjer fra de europeiske regulatorene. Statnett er medlem i ENTSO-E og deltar aktivt i organisasjonens ulike organer og arbeidsgrupper for å sikre at norske interesser ivaretas.

Utfyllende forordninger (retningslinjer og nettkoder)

I medhold av regelverket i tredje energimarkedspakke utarbeides forordninger i form av såkalte retningslinjer ("guidelines") og nettkoder ("network codes"). Dette utfyllende regelverket inneholder detaljerte bestemmelser om nettilknytning, marked og drift, og skal tilrettelegge for handel med elektrisitet mellom land. De utfyllende forordningene vedtas av EU Kommisjonen etter at medlemslandene har vært involvert gjennom prosedyren for komitologi. Som forordninger får de direkte anvendelse i EU, mens de må gjennom EØS-prosess og gjennomføring i norsk rett for å gjøres gjeldende i Norge.

Vi har delt forordningene i tre grupper:

  • tilknytningsforordninger
  • markedsforordninger
  • driftsforordninger

Du finner mer informasjon om de ulike forordninger og fremdriften i arbeidet med disse nederst på denne siden.

Du kan lese mer om Network Codes på ENTSO-E sine nettsider.

Statnett oppdaterer jevnlig en oversikt over kommende konsultasjoner som følger av Network code/guidelines.