Anlegg Nord AS er tildelt kontrakt for å oppgraderingen av kommunal vei i Reisadalen. Oppgraderingen innebærer en utskifting av tre broer på Gamle Dalaveien. Statnett har behov for å oppgradere veien for sikker transport av nye transformatorer. Tiltaket gjennomføres i samarbeid mellom Nordreisa kommune, forteller Stig Løvlund, som er prosjektleder i Statnett.

Forespørsel om utførelsesentreprise for grunnarbeider på stasjonstomta, inkludert opparbeidelse av adkomstvei ble sent ut i slutten av januar.

Totalentreprise for bygg- og betongarbeid og totalentreprise for høyspentanlegg planlegges utsendt medio februar. Utførelsesentreprise for skogrydding som forberedende arbeid for grunnarbeidet vil også bli sendt ut medio februar.

 

Ny kommunal vei

Ny transformatorstasjon vil bedre forholdene både for veitransport og sjøtransport i det veien mellom Vinnelys og kaianlegget på Klubbenes forsterkes for å legge til rette for transformatortransporten. Den nye stasjonen vil bedre forsyningssikkerheten i området samt legge til rette for å videreutvikle kraftsystemet i regionen. Statnett planlegger å oppgradere stasjonen med det høyeste spenningsnivået vi har og øke kapasiteten på transformatorene, forklarer Løvlund.

Dagens stasjon, Nordreisa, ble satt i drift i 1971 og er nå moden for fornyelse. I forbindelse med ny 420 kV ledning Balsfjord-Skaidi ble det gitt konsesjon på ny transformatorstasjon, Vinnelys nær dagens Nordreisa. Tilleggssøknad for utvidelse av opprinnelig plan er til behandling hos NVE.

Forutsatt konsesjon fra NVE planlegges anleggsstart sommeren 2022. Ny trafostasjon forventes ferdigstilt i løpet av 2024.