Skisse av ny Vinnelys transformatorstasjon
Skisse av ny Vinnelys transformatorstasjon

Fakta om prosjektet 

Nordreisa transformatorstasjon er et knutepunkt i Nordnettet, som er Norges største spolejordete nett, og omfatter mesteparten av 132 kV nettet i Troms og Finnmark. Stasjonen er i tillegg et uttakspunkt for lokalt forbruk, via Ymbers underliggende 66 kV nett. Lasten under Nordreisa øker gradvis, mest grunnet utviklingen i fiskeindustrien, oppdrett og foredling, og økt elektrifisering.

Etablering av Vinnelys transformatorstasjon med 420 kV har flere fordeler. Den viktigste vil være økning av N-1-kapasiteten til Finnmark, ettersom sammenkoblingen med Nordnettet gir spenningsstøtte til dette 132 kV nettet. Tiltaket vil i tillegg redusere virkningen av feil på Balsfjord-Vinnelys-Skillemoen hvis feilen ligger nord for Vinnelys. I tillegg vil overføringstapet reduseres.

Den opprinnelige konsesjonen er for transformering mellom 420 kV og 132 kV. Flytting av funksjoner fra Nordreisa til Vinnelys transformatorstasjon fordrer en tilleggssøknad om konsesjon for nedtransformering også til 66 kV, inkludert koblingsanlegg ble vedtatt av NVE i 2022. 

Hvorfor er prosjektet viktig?

Ny Vinnelys stasjon vil bedre forsyningssikkerheten i Finnmark og Nord-Troms, samt legge til rette for å videreutvikle kraftsystemet i regionen. Stasjonen tilknyttes det høyeste spenningsnivået vi har og økt kapasitet på transformatorene. Vår aktivitet vil også bedre forholdene både for vei- og sjøtransport i det veien mellom Vinnelys og kaianlegget på Klubbenes forsterkes for å legge til rette for transformatortransportene, forteller Stig Løvlund, prosjektleder i Statnett. 

Områdeplan Nord 

Vinnelys inngår i Områdeplan Nord under omfattende nettutbygging i Finnmark og i Sørnettet. Sørnettet forsyner Lofoten, Vesterplen, Ofoten og Harstad-område med strøm. Områdeplanen beskriver en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i nordre Nordland, Troms og Finnmark, fra og med Ofoten og nordover frem mot 2040.