Det gikk et større steinskred 4.juli 2017, fra Lappviktinden på ca 850 moh, ned på kommunal vei og delvis inn på anleggsområdet for nye Skjomen stasjon. Det løsnet en større kile som har dratt med seg mye løsmasser nedover fjellet. Steinskredet gikk om natten utenfor arbeidstiden og ble oppdaget kl 07 om morgenen når de første anleggsarbeiderne kom på jobb. Det oppsto minimalt med skader på anlegg.

 

I dagene etter raset har Statnett rensket flere partier i fjellet. Blant annet har det blitt brukt jernkule fra helikopter til å slå løs en gjenværende bit av kilen som har løsnet, samt helikopter med bøtte for å spyle ned gjenværende løsmasser. Geolog anser tiltakene som vellykket og det har ikke blitt registrert ras i tiden etter renskningen.

 

Geologer har revurdert faresonekartet for området etter raset. Som følge av denne revurderingen utvides skredfanggjerdene som Statnett bygde i 2016 fra 80m til ca 300m totalt.

Det vil også iverksettes enkelte bygningsmessige endringer.

 

Utvidelse av fanggjerdet er igangsatt, og så snart dette er ferdigstilt vil anleggsarbeidet starte opp igjen. Planlagt ferdigstillelse av gjerde er i slutten av oktober 2017 og oppstart anleggsarbeider er satt til begynnelsen av november 2017.

 

Det er sannsynlig at forsinkelsen som raset har medført vil påvirke tiden for idriftsettelse av anleggene. Statnett og Statkraft jobber med leverandørene for å komme frem til en ny fremdriftsplan.