Arbeidene skulle etter opprinnelig plan være ferdigstilt ved utgangen av 2018, men ferdigstillelse er nå satt til høsten 2019.

 

Som følge av en endring i rasfarebildet for stasjonen har stasjonsbygningen blitt betydelig omprosjektert og endret. Det er også opprettet en betydelig oppgradert ekstern sikring av anleggsområdet og stasjonsområdet.

 

 -HMS skal nå være godt i varetatt og er iht alle anbefalinger fra geologer og eksperter på rassikring, sier prosjektleder Thomas W. Fennefoss i Statnett. –Forsinkelsen vi fikk her skal ikke skape problemer for andre aktører utover involverte parter, legger han til.

 

Tomten er nå ferdig utgravd, og byggearbeidene er startet opp. Etter planen skal stasjonsbygningen stå ferdig i løpet av 2018. Tekniske anlegg vil bli installert og testet våren 2019, og idriftsettelsen er planlagt høsten 2019.

 

Sildvik

For Sildvik stasjon, som startet opp samtidig med Skjomen, er arbeidene helt i henhold til opprinnelig plan. Byggene er reist, og både GIS- og kontrollanlegg er installert. Det pågår testing av anleggene frem mot sommeren. Deretter skal kabelarbeid og mastereis utføres før planlagt idriftsettelse i september i år.

 

Forsyningssikkerhet

Skjomen stasjon ble oppført i 1973 i tilknytning til Skjomen kraftverk eid av Statkraft. Det er et innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg bygget inne i fjellet, med avganger til Ofoten, Narvik og Ballangen, samt tre avganger til Statkrafts transformatorer. Stasjonen er av de første gassisolerte stasjoner som ble ført opp, og på grunn av teknisk levealder og manglende reservedeler er det tid for å fornye stasjonen. Det nye innendørs gassisolerte anlegget bygges ved inngangen til dagens stasjon.

 

Sildvik stasjon er bygget i 1982 og består av fire 132 kV linjeavganger eiet av Statnett, og et transformatorfelt eiet av Nordkraft Produksjon AS. Det er i dag en tradisjonell, utendørs luftisolert stasjon ved Rombaksfjorden, og erfaringer viser at komponentene er utsatt for korrosjon og slitasje som følge av saltpåvirkning og fuktighet. Av den grunn søkte Statnett om, og fikk konsesjon til, å få bygge om til et innendørs gassisolert anlegg og dermed omgå problemer med salt og fuktighet.

 

Nye stasjoner i Sildvik og Skjomen vil sikre forsyningssikkerheten til regionen i årene som kommer.