Analyser av ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Adamselv, som i første omgang skal driftes på 132 kV, har avdekket et behov for tiltak både i Lakselv, Adamselv og Varangerbotn stasjon.

 -Prosjektets omfang er derfor utvidet og vi trenger mere tid enn forutsatt på å utarbeide konsesjonssøknaden. Opprinnelig var planen å sende konsesjonssøknad andre kvartal i år, men vi ser oss dessverre nødt til å endre dette tidspunktet til fjerde kvartal, sier Bente Rudberg, prosjektleder for Skaidi – Adamselv i Statnett.

Lakselv stasjon
Lakselv stasjon, oppgradert i 2015.

 

Ny kraftledning mellom Skaidi og Adamselv er nødvendig for å gi økt kapasitet til ny næringsutvikling i Øst-Finnmark og samtidig økt forsyningssikkerhet i regionen. Planen er å bygge for 420 kV spenningsnivå, men drifte på 132 kV spenningsnivå inntil videreføring til Varangerbotn er på plass. Siste strekk fra Adamselv til Varangerbotn er drevet av behov fra vindkraftaktørene på Varangerhalvøya og søknad om konsesjon her vil gå våren 2021.

Adamselv stasjon
Adamselv stasjon

Status i konsesjonsprosessen

Siden oppstart av konsesjonsprosessen har man befart ledningstraseen og mye er avklart, men det gjenstår fortsatt noen vurderinger knyttet til endelig trasé. Her er Statnett blant annet i dialog med Repvåg Kraftlag, som har kraftledninger i samme område.

Konsekvensutredninger for tiltaket er gjennomført, og det ble gjennomført åpne informasjonsmøter sist høst, både på Skaidi og i Børselv.

Dialogen med berørte reinbeitedistrikt er godt i gang. Etter et felles oppstartsmøte med alle distrikt samlet sist høst ble det i midten av februar gjennomført egne møter med hvert enkelt distrikt. Møtene ble gjennomført i Kautokeino og i Karasjok.