- Å være i gang med konsesjonsprosessen i prosjektet Skaidi-Lebesby er en viktig milepæl for å bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i sentralnettet i Finnmark. Den nye ledningen vil bidra til at økt spenningsnivå på 420 kV blir tilgjengelig videre østover i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for videre næringsutvikling i Finnmark og sørge for en sikker strømforsyning til regionen fremover. Elektrifisering er et viktig bidrag til det grønne skiftet og for å nå klimamålene, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

 
Ny ledning via Lakselv på rundt 131 kilometer

Statnett søker om ny luftledning på hele strekningen Skaidi-Lebesby som ved senere nettutvikling kan kobles til Lakselv transformatorstasjon. Traséen går dermed via Lakselv og ikke som sjøkabel over Porsangerfjorden. Omsøkte trasé for 420 kV er på ca. 131 kilometer og er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV langs nesten hele traseen. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.

I tillegg søker Statnett på vegne av Repvåg Nett AS om riving/ombygging av 66 kV Smørfjord-Lakselv og ny 132 kV Skaidi-Smørfjord, inklusive utvidelse av Smørfjord transformatorstasjon med 132 kV anlegg.  Dermed vil også prosjektet øke forsyningssikkerheten og bedre nettkapasiteten til Repvåg Nett AS.


Næring og nett i Nord

Statnett etablerte i 2018 N3-prosjektet («Næring og nett i nord») for å se på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov på en ny måte. Hensikten var å utvikle en samlet plan for nettutviklingen øst for Skaidi som tar hensyn til alle relevante forhold.  Planen ble presentert som et veikart med trinnvis nettutvikling.

Statnetts vurderinger viser at nettet til Øst-Finnmark har mindre ledig kapasitet enn tidligere forutsatt, samtidig som anslagene på forbruksvekst er høyere enn tidligere antatt. Dette danner bakgrunnen for Statnetts vurderinger av behovet for ny ledning.

 

Høringsprosessen

Statnett har hatt dialog med berørte kommuner og invitert interessenter og grunneiere til møter før forslaget til trasé ble ferdigstilt. For at alle som har interesse i saken skal få anledning til å gi sine innspill før myndighetene beslutter hvilken løsning Statnett kan få tillatelse til å bygge, vil det som neste steg i prosessen bli gjennomført høringsrunde i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


– Det er viktig å få høre fra dem som har interesser i saken, og at alle som har relevant informasjon gir sine innspill til NVE i høringsperioden, slik at beslutningen blir tatt på et så bredt grunnlag som mulig, avslutter Vardheim.

 

Konsesjonssøknaden ble oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 15.12.2020, og NVE behandler den i henhold til gjeldende lovverk. Det er NVE som sender søknaden på høring, og høringsprosessen blir offentliggjort når den starter opp. NVE vil komme med en anbefaling til Olje- og energidepartementet (OED), som tar den endelige beslutningen om konsesjon.

 

Konsesjonsprosessen

Vanligvis tar konsesjonsprosessen på slike ledningsprosjekter rundt to til tre år. Statnett og Repvåg håper dermed på en oppstart av anleggsarbeider i 2023/2024. Byggearbeidene vil ta tre til fire år fra endelig konsesjon er gitt, og ferdigstillelse og idriftsettelse av alle anlegg kan tidligst skje i 2026/2027.

 

Konsesjonssøknad og relevant informasjon finnes på prosjektets nettside:

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/skaidi-lebesby/