Arbeidet vil vedkomme grunneiere og er planlagt gjennomført i perioden mai - oktober i år.

Ledningstraseen vil noen steder bli markert med trestikk i terrenget. Bruk av ATV og helikopter kan bli nødvendig, og der det er aktuelt å bruke motoriserte terrengkjøretøy til landmålingsarbeidet, vil grunneiere bli kontaktet.

Stiknings- og landmålingsarbeidet blir gjennomført med hjemmel i matrikkelforskriften § 64, jf. matrikkellova §§ 41, 43. Motorferdselloven § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg.

Kulturminneundersøkelser gjøres av Sametinget Troms og Finnmark fylkeskommune etter Kulturminneloven §9.

Eventuelle skader arbeidet fører med seg vil bli gjort opp etter avtale.