Trasé til ny 420 kV kraftledning har vist seg å være utfordrende fra Lakselv til Skaidi, det er rett og slett for trangt om plassen til enda en ledning her.

Repvåg Kraftlag har i dag to tilknytninger til transmisjonsnettet, både ved Skaidi og Lakselv transformatorstasjon – med en 66 kV-forbindelse til hver av stasjonene. Kraftledningen fra Smørfjord og inn til stasjonen i Lakselv er på ca. 62 km, går delvis i parallell med Statnetts eksisterende 132 kV ledning og nærmer seg teknisk levealder.  

Som en følge av vårt behov for plass og sett i sammenheng med at de om relativt få år må fornye ledningen inn til Lakselv, velger Repvåg kraftlag å omstrukturere sitt ledningsnett allerede nå. Istedenfor å planlegge fornyelse av ledningen inn til Lakselv stasjon velger de å søke om konsesjon til ledning nummer to til Skaidi. Det er en kortere strekning på kun 18 km og medfører dermed mindre naturinngrep og lavere kostnad.

-Dette er en god løsning for alle parter og medfører at deler av ledningen fra Smørfjord til Lakselv kan rives, og traséen kan benyttes til den planlagte 420 kV ledning mellom Skaidi og Adamselv. Det gir færre kraftledninger igjennom verneområdet i Stabbursdalen og inn til Lakselv, og vi er glad for å få på plass avtalen om dette, sier Bente Rudberg prosjektleder i Statnett for Skaidi – Adamselv. -Jeg vil berømme det gode samarbeidet vi har med Repvåg Kraftlag.

Statnett planlegger å benytte Repvåg Kraftlag sin trasé fra grustaket ved Rahppafossen til Skjørtenes, en strekning på ca 4 km, til ny 420 kV kraftledning.

Repvåg Kraftlag har nylig meldt løsningen og ny ledning til NVE, og avventer utredningsprogrammet til konsesjonssøknaden.

Statnett vil utarbeide felles konsesjonssøknad både for Repvåg Kraftlag sin nye ledning og Statnetts 420 kV-ledning. Planen er å sende felles konsesjonssøknad før jul 2020.

Ny kraftledning mellom Skaidi og Adamselv er nødvendig for å gi økt kapasitet til ny næringsutvikling i Øst-Finnmark og samtidig økt forsyningssikkerhet i regionen. Planen er å bygge for 420 kV spenningsnivå, men drifte på 132 kV spenningsnivå inntil videreføring til Varangerbotn er på plass. Siste strekk fra Adamselv til Varangerbotn er drevet av behov fra vindkraftaktørene på Varangerhalvøya og søknad om konsesjon her vil gå våren 2021.