Strømmast på vidda

Bakgrunn for oppstart av konsesjonsprosess er behovet for økt forsyningssikkerhet og kapasitet til ny næringsutvikling i Øst-Finnmark.

I dag har vi én kraftledning med spenningsnivå 132 kV som går fra Skaidi til Lakselv og videre til Adamselv.

Ny ledning planlegges etablert på 420 kV spenningsnivå, men drifte på 132 kV inntil behovet øker. 

Fra tidligere er flere temavise konsekvensutredninger for strekningen Adamselv - Lakselv utført. Mye av dette vil derfor videreføres, samtidig som de samme tema også må konsekvensutredes for strekningen Skaidi - Lakselv.

Ny ledning vil gi økt forsyningssikkerhet i regionen og økt kapasitet til nytt forbruk i Øst-Finnmark.