På grunn av avhengigheten mellom prosjektene gjennom felles beredskapsplan søkes det om reinvestering av kabelforbindelsene i Ofotfjorden og Rombaksfjorden samtidig i to ulike konsesjonssøknader.

-For å sikre forsyningen av strøm i årene som kommer er det nødvendig å fornye sjøkabelanleggene både over Ofotfjorden og Rombaksfjorden. Det er foretatt tilstandsanalyser av eksisterende kabler som viser at kablene bør skiftes for å sikre funksjonaliteten til forbindelsen, forteller Karin Ryssdalsnes som er prosjektleder i Statnett.

Konsesjonssøkt løsning Ofotfjorden

Statnett søker om å skifte ut dagens 132 kV kabelanlegg i Ofotfjorden med fire 1-leder plastisolerte kabler (PEX), inkludert en reservekabel, som erstatning for dagens seks oljekabler. I Lødingen vil de nye sjøkablene trekkes inn i ny transformatorstasjon med GIS anlegg som er konsesjonssøkt av Hålogaland Kraft Nett AS.

Sjøkabelanlegget over Ofotfjorden ble driftsatt i 1976 og er en del av ledningsforbindelsen L 0207 Ballangen – Kanstadbotn i Sørnettet i Nordland.

Kart over Ofotfjorden

Konsesjonssøkt løsning Rombaken  

Statnett søker om å skifte ut dagens 132 kV kabelanlegg i Rombaksfjorden med en ny 132 kV jordkabelforbindelse i Hålogalandsbrua med tre plastisolerte jordkabler og kabelendemaster i hver ende, og ny ledningstrase ved E6 frem til eksisterende ledning.

Sjøkabelanlegget over Rombaksfjorden ble driftsatt i 1987 og er en del av kabelforbindelsen L 0221 Kvandal – Narvik i Sørnettet i Nordland.

Kart over Rombaken

Høringsprosessen

Statnett har i planprosessen hatt dialog med berørte kommuner og interessenter.

For at alle som har interesse i saken skal få anledning til å gi sine innspill før myndighetene beslutter hvilken løsning Statnett kan få tillatelse til å bygge, vil det som neste steg i prosessen bli gjennomført høringsrunde i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det er viktig å få høre fra alle dem som har interesser i saken, og at alle som har relevant informasjon gir sine innspill til NVE i høringsperioden, slik at beslutningen blir tatt på et så bredt grunnlag som mulig, sier prosjektleder Karin Ryssdalsnes

Konsesjonssøknadene er oversendt henholdsvis 30. august 2022 og 2. september 2022 til NVE, som nå skal behandle søknaden i henhold til gjeldende lovverk. Det er NVE som sender søknaden på høring, og høringsprosessen blir offentliggjort når den starter opp.