Statnett planlegger å erstatte kabelforbindelsene i Ofotfjorden mellom Barøya og Lødingen, og i Rombaksfjorden mellom Øyjord og Karistrand. Et viktig arbeid i planleggingsfasen er å vurdere mulige traséer på havbunnen. Dette avdekkes ved å få utført havbunnundersøkelser. Både geologien på havbunnen og miljø, inkludert dyre- og planteliv, vil være viktig for valg av trasé for sjøkabler.

Det er selskapet Modus som skal gjennomføre havbunnsundersøkelsene på vegne av Statnett. Mye av kartleggingen vil utføres med miniubåt (ROV), mens operasjonen skal styres fra MS Elektron, et skip eid av Statnett. Det er dette skipet som vil være synlig på vannoverflaten.

Etter planen skal Statnett sende konsesjonssøknad 2. halvår 2022.