Transformatorstasjon

Anlegget er fra 1968, og anleggets tekniske tilstand og funksjonalitet oppfyller ikke gjeldende
myndighetskrav (beredskapsforskriften). Det er også ønskelig å bedre forsyningssikkerheten i
regionen samt bedre personsikkerheten i anlegget. Dette utløser behov for fornyelse av
kontrollanlegget og deler av stasjonens apparatanlegg.

Statnett har med bakgrunn i dette besluttet å bygge et eget, nytt kontrollbygg, nye feltskap og
kabelkanaler/kabler, samt et nytt kontrollanlegg for 300 kV anlegget med tilhørende IKT- og
hjelpeanlegg. Det vil også bli bygd og satt i drift et nytt koblingsfelt for 300 kV, siden dagens
løsning ikke oppfyller de krav Statnett stiller til sikkerhet når det foretas omkoplinger i stasjonen.


Tiltaket gjennomføres for å tilfredsstille krav i beredskapsforskriften, og for å få gjennomført en
fleksibel modernisering uten fare for lange driftsavbrudd.