Statnett søkte konsesjon fra NVE juli 2022 om å endre dagens Kanstadbotn transformatorstasjon i Kanstadbotn. Transformatoren er på slutten av sin levetid, og vil ha behov for fornying om få år.

Stasjonen skal bygges og driftes som to separate stasjoner eid av hhv. Statnett og Noranett, men vil fremstå som en stasjon utenfra. Stasjonene bygges som gassisolerte transformatorstasjoner (GIS) hvor det skal benyttes miljøvennlige alternativ til SF6-gass. Stasjonen vil inneholde transformatorer, reaktorer og annet nødvendig høyspenningsanlegg.

Ombyggingen av stasjonen er nødvendig for å oppnå bedre forsyningssikkerheten i regionen. Kanstadbotn er en kritisk stasjon i Sørnettet – et 132 kV nett som forsyner Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen – og et lokalt utvekslingspunkt mellom transmisjonsnettet og Hålogaland Krafts (HLK) regionalnett på 66 kV og 22 kV. Det viktigste snittet i Sørnettet er Vestsnittet. Bak Vestsnittet ligger Hinnøya, Lofoten og Vesterålen, som utgjør et relativt tett befolket underskuddsområde. To av de tre ledningene som inngår i snittet termineres i Kanstadbotn stasjon, og stasjonen er dermed kritisk for forsyningen.

Ombyggingen av stasjonen er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig personsikkerhet for personellet som jobber ved stasjonen. Dagens anlegg er ikke i tråd med Beredskapsforskriften for transmisjonsnett, og er svært krevende å vedlikeholde fordi det er nødvendig med omfattende utkoblinger for å få utført nødvendig vedlikehold. Dagens anlegg er bygd innendørs i et trangt bygg med enkel samleskinne uten reservefelt, og med bruk av spesialdesign for å redusere plassbehovet mest mulig.

Statnett og Noranett har inngått minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere.