Strøm er en forutsetning for et velfungerende samfunn og verdiskaping. Betydningen av en pålitelig strømforsyning blir enda større i en hverdag som blir mer digital og hvor krav til mer klimavennlig energibruk vil innebære at vi bruker elektrisitet i flere deler av sam­funnet. Det er Statnetts oppgave å møte fremtidens kraftbehov ved å bidra til en koordinert utvikling av kraftsystemet, samt å gjøre riktige investeringer til rett tid. Vi er også ansvarlig for den løpende driften av kraftsystemet. Myndighetene krever at både utvikling og drift skal foregå på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte.

Statnett har fått godkjent anleggskonsesjon og detaljpla til å endre dagens Kanstadbotn transformatorstasjon i Kanstadbotn med nytt kombinert apparat - og kontrollbygg, eksisterende reaktor i ny sjakt, nytt kondensatorbatteri og 132 kV kabling. Dagens apparatbygg (innbygd AIS) i eksisterende stasjon blir bygget om til lager/garasje. Eksisterende Kanstadbotn transformatorstasjon blir deretter sanert og området istandsatt når de siste komponentene tas ut av drift.

Hålogaland Kraft Nett AS søker om å etablere ny 138/22 kV transformator i Kanstadbotn transformatorstasjon HLK, samt kabelavganger og tiltak i forbindelse med dette.

Hålogaland Kraft Nett AS og Statnetts anlegg vil ha separate gjerder og omsøkes som separate anlegg.