Sommeren 2013 ble det gjennomført grunnundersøkelser med lett borreutstyr langs hele strekningen fra Balsfjord til Skaidi. Disse undersøkelsene avdekket en del frostforvitret fjell, og med lett boreutstyret klarte man ikke å bestemme dybden til fast fjell på strekningen Skibotndalen – Kåfjorddalen. Det er derfor nødvendig å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å få bestemt dybden til fast fjell og samtidig vurdere fjelloverflaten, slik at man kan vurdere i hvilken grad denne er påvirket av frostsprengning.

 

Dette er i områder som er til dels vanskelig tilgjengelig, både på grunn av reindrift og ulendt terreng. Det er derfor planlagt å benytte helikopter for å fly inn lette gravemaskiner for å foreta undersøkelser på utvalgte masteplasser på strekningen.

 

I tillegg antar man at det er sannsynligvis finnes permafrost på strekningen Kåfjorddalen – Reisadalen. Dette ble ikke avdekket av grunnundersøkelsene i fjor, da det lette utstyret stopper i tette masser med permafrost. Med bakgrunn i dette ønsker man å foreta utgravinger på utvalgte masteplasser på denne strekningen også. Dette området er lett tilgjengelig fra Reisadalen, og det vil være helt kurant å kjøre inn en gravemaskin/traktorgraver fra denne siden.

 

Forespørsel på utførelse av de nødvendige gravearbeidene i tillegg til geotekniske vurderinger av henholdsvis frostsprengt fjell og områder med permafrost er nå sendt ut. De geotekniske vurderingene skal gjøres med tanke på fundamentering av mastene.

 

Arbeidene planlegges utført i løpet av august og september 2014, men inngåelse av kontrakt vil være førende for fremdriften.