Det er gjenvekst i ferdigstilte anleggsområder som kartlegges, for å se hvilken vegetasjon som er kommet tilbake, både type, høyder og utbredning. I noen området ble det gjennomført mer detaljert artsanalyse for å se hvilke av vekstene fra urørte områder som kommer tilbake i anleggstraséen.

 

I nord var det traseen til ferdigstilt 420 kV kraftledning fra Ofoten til Balsfjord, samt også noen ferdigstilte områder nordover fra Balsfjord til Skaidi som ble kartlagt.

 

Kartleggingen i nord er en del av et større FoU-prosjekt, GRAN – Nytt rammeverk for grønnere inngrep ved anleggsarbeid. Tilsvarende kartlegging er gjennomført også andre steder hvor Statnetts anleggsarbeid er sluttført, både i Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og omkring Oslofjorden.

 

Det er NINA som har designet feltmetodikken, og vil gjennomføre de etterfølgende analysene.

 

Data som samles inn vil bli brukt til å forbedre planlegging av anleggsarbeid med mål om reduserte naturinngrep, fremskaffe metoder for mere økologiske og estetiske inngrep, avdekke hvilke områder man må ha særlig fokus på i planfasen, og hva som er viktig å hensynta i opplæring og gjennomføring av anleggsarbeid.

 

Den systematiske revegeteringskartleggingen er av de største som er gjennomført i Norge knyttet til anleggsarbeid, og både Statnett og Statens Vegvesen deltar.  Prosjektet omfatter også studier på klimagassutslipp ved graving i myr og andre naturtyper, miljøkrav i kontrakt og opplæringsmetodikk for både ingeniører og anleggsarbeidere. Forskningsarbeidet gjennomføres av NINA og NTNU, mens prosjektet finansieres av Forskningsrådet, Statnett, NVE og SVV.

 

Nå er kartlegging og datainnsamling ferdigstilt på Statnetts anlegg, og alle data vil nå bli bearbeidet av NINA det kommende året. Første kvartal 2021 vil rapporter og eventuelle nye metoder for naturinngrep knyttet til anleggsarbeid fremlegges.

 

Sommerstudentene i Statnett, som til daglig studerer biologi ved NTNU, var veldig fornøyd med sommerjobben og fikk sett store deler av landet.