Skaidi stasjon er bygd om fra tradisjonell luftisolert, åpent anlegg, til et komprimert gassisolert anlegg som krever mindre plass. Ombyggingen er utført innenfor eksiterende stasjonsanlegg, og dette ble gjort av hensyn til arealbruken og reindriften i området, etter vedtak fra departementet.

Nye Skaidi transformatorstasjon
Nye Skaidi transformatorstasjon er en gassisolert stasjon, med monomaster til innstrekk.

Det er et 132 kV gassisolert anlegg som nå er satt i drift, og kraftledninger fra Hammerfest, Alta, Lakselv og Smørfjord er koblet over til ny stasjon. Det er også tatt høyde for ny kraftledning som nylig er påbegynt fra Skillemoen i Alta til Skaidi. Denne bygges for 420 kV, men skal driftes på 132 kV inntil behovet for kraft øker.

GIS-anlegg
Ny stasjon er et kompakt, gassisolert anlegg innendørs. Ikke tradisjonelt utendørs anlegg som tidligere.

Når behovet for 420 kV melder seg, vil gassisolert 420 kV anlegg bygges. Dette er tenkt ført opp der dagens åpne anlegg i dag står, og som nå vil bli revet.  Rivingen starter i oktober i år.

 

Stasjonen er en del av prosjekt Balsfjord - Skaidi

Stasjonsombyggingen som er utført inngår i prosjekt 420 kV Balsfjord – Skaidi. Det er Siemens som har hatt totalentreprisen for ombyggingen av stasjonen med Bjørn bygg og Peab som sidestilte entreprenører. Ombyggingen startet høsten 2017 og har pågått i to år.

Kraftledningen opp til Skaidi skal være ferdig senhøsten 2022, mens ledningen fram til Skillemoen fra Balsfjord idriftsettes i slutten av 2020.