For å hensynta reinflytting og kalving vil det i enkelte områder bli anleggstans, og aktiviteten flyttes til områder som ikke er berørt av reindrift.

 

Anleggsstansen i forbindelse med flytting varierer fra noen timer til noen dagers stans avhengig av distriktenes flyttemønster. I områder hvor reinen kalver vil det være lengre anleggsstans. Dette gjelder i områdene vest for Alta, sør for Kåfjorddalen og nord for Skibotndalen hvor det nå er stans i arbeidet i flere måneder, og oppstart først etter 20.juni.

 

Det føres en løpende dialog med hvert enkelt distrikt, for å avklare når reinflokken kommer – mye avhengig av snøforhold – for å sikre at vi stanser når flokken kommer.

 

Til høsten inntrer nye restriksjoner og anleggsstans knyttet til høstflytting og reinmerking.

 

Andre restriksjoner

I Kåfjorddalen drives det en revefarm hvor det vil være restriksjoner på helikopterflyging og sprengningsarbeid i yngletiden.

 

Flere områder langs traséen er hekkeområder for rovfugl. Der anleggsarbeidet er i nærheten av kjente hekkelokaliteter for rovfugl er det restriksjoner på helikopterflyging i hekkeperioden i en sone rundt reirlokalitetene.