Statnett fikk i 2012 konsesjon fra Norges Vassdrags- og Energiverk(NVE) på bygging av ny 420 kV linje fra Ofoten til Hammerfest. Denne ble påklaget til Olje- og Energidepartementet, som sist august ga konsesjon for første delstrekning, fra Ofoten til Balsfjord. Statnett venter en avklaring på videreføringen fra Balsfjord i løpet av 2014.

 

I påvente av endelig konsesjon videreføres store deler av planleggingsarbeidet for strekningen nord for Balsfjord, og delprosjektet er oppbemannet den senere tid for å få gjennomført nødvendig planarbeid.

 

Miljø- Transport og Anleggsplaner

Miljø- Transport- og anleggsplaner (MTA) er under utarbeidelse – både for ledning og stasjoner.  Statnett vil etter hvert invitere til møter med de berørte kommuner for å gå igjennom forslag til anleggsplan.

Statnett anser reindriftsutøvere som spesielt berørt part på denne strekningen, og tilstreber å ha en tett og god dialog her. Prosjektet har av den grunn ansatt egen reindriftskoordinator. På nyåret vil man, på lik linje med berørte kommuner, også invitere berørte reinbeitedistrikt. 

 

Samiske kulturminner

Tromsø Museum har, på oppdrag fra Statnett, gjennomført utgravninger av samiske kulturminner på strekningen Nordreisa til Alta. Traséen er frigitt, men det foreligger noen hensyn som vil bli innarbeidet i de aktuelle MTA-planer for området.

 

Rovfugl

I konsesjon gitt av NVE ble det stilt krav om avbøtende tiltak for rovfugl langs traséen. Dette er fulgt opp med en ekstern utredning av områder hvor rovfugl kan være truet eller skadelidende av nye kraftledninger. For hvert område er det foreslått avbøtende tiltak som vil bli integrert i Miljø-, Transport- og Anleggsplaner for området. Det er tiltak som merking av liner, forbud mot helikoptertransport i gitte perioder osv.

 

Endelig forslag til MTA oversendes NVE når endelig konsesjonsvedtak fra OED foreligger. Godkjente MTA-planer må foreligge før igangsettelse.

 

Grunnundersøkelser

Statnett har foretatt grunnundersøkelser av utvalgte mastepunkter på strekningen Balsfjord - Skaidi siden slutten av juli, og dette arbeidet er i avslutningsfasen nå. Videre pågår planlegging og prosjektering av nødvendige adkomstveier, base og riggplasser.  Egen rapport på dette vil fremlegges når den er ferdigstilt.

 

Grunnerverv

Grunnerverv gjøres i liten grad, her må man avvente endelig konsesjon.

 

Tid til ferdigstillelse

Nettutviklingsplan 2013 ble lansert under Høstkonferansen 30.oktober. Her fremgår det at planer for videreføring fra Balsfjord ligger fast, men fremdriften er behovsprøvd - på lik linje med alle prosjekter - og fremdrift vil kunne skje trinnvis med behovsutviklingen. Det gjennomføres en behovsanalyse for strekningen nå, med intensjon om en prinsipiell investeringsbeslutning i mars 2014.

 

Tid til ferdigstillelse etter endelig konsesjon er endret, fra tidligere meldt 4-5 år mot nå 6-8 år. Bakgrunnen for dette er i hovedsak at Snøhvit Tog 2 er utsatt.  Statnett hadde lagt opp til et nokså tett løp for å være klar med tilstrekkelig kapasitet til Snøhvit Tog 2 skulle idriftsettes. Når dette prosjektet nå er utsatt er det rasjonelt å legge opp til en fremdrift etter behov, og med større rom for tilpasninger til bl.a reindriftsnæringen. Vi vet av erfaringer fra andre, større prosjekter at det tar tid å få alle avtaler på plass før oppstart.  Skulle det komme et nytt behov for økt nettkapasitet, vil man se på fremdrifsplanen på nytt.

 

 

Kontaktperson i Statnett:
Kommunikasjonssjef Berit Erdal: 90 10 98 84