Det vil være aktivitet i form at gravemaskiner og ATV ved utvalgte mastepunkt i området i dagene som kommer(uke 41 og 42).

 

Reinbeitedistrikt 24 Helligskogen, og foreningen Cahput Siida er varslet om arbeidet, og tillatelse er gitt av Statskog under forutsetning av minst mulig dype spor og reparasjon av naturskader i etterkant.

 

Arbeidene utføres av Daniel Jacobsen AS.

 

Bakgrunn for undersøkelsene
Sommeren 2013 ble det gjennomført grunnundersøkelser med lett borreutstyr langs hele strekningen fra Balsfjord til Skaidi. Disse undersøkelsene avdekket en del frostforvitret fjell, og med lett boreutstyret klarte man ikke å bestemme dybden til fast fjell på strekningen Skibotndalen – Kåfjorddalen. Det er derfor nødvendig å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å få bestemt dybden til fast fjell og samtidig vurdere fjelloverflaten, slik at man kan vurdere i hvilken grad denne er påvirket av frostsprengning.

 

I tillegg antar man at det er sannsynligvis finnes permafrost på strekningen Kåfjorddalen – Reisadalen. Dette ble ikke avdekket av grunnundersøkelsene i fjor, da det lette utstyret stopper i tette masser med permafrost. Med bakgrunn i dette ønsker man å foreta utgravinger på utvalgte masteplasser på denne strekningen også.

 

De geotekniske vurderingene skal gjøres med tanke på fundamentering av mastene.