Rapporten konkluderer med at et fiberprosjekt knyttet til strømkablene, som skal bygges til Tyskland og Storbritannia, vil være teknisk krevende, og at det ikke vil være lønnsomt basert på markedssituasjonen i dag. Eksisterende og potensielle frittstående fiberkabler har ifølge rapporten mindre risiko og bedre lønnsomhet. Fiber i kombinasjon med Statnetts strømkabler vil derfor kreve full tredjepartsfinansiering, inkludert investeringer, driftskostnader og risikodekning. Statnett vil nå undersøke om det finnes interesse i markedet for dette.

 

Den eksterne rapporten ble laget for Statnett av konsulentselskapet Nexia. De har sett på de økonomiske og tekniske utfordringene rundt installasjon og drift av en fiberkabel sammen med NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland, og NSN Link-kabelen mellom Norge og Storbritannia.

 

Nexia har vurdert tekniske og markedsmessige forhold ved å investere i fiber sammen med strømkablene. Vurderingene rundt et potensielt fiberprosjekt skal etter planen være avsluttet innen utgangen av 2015. Endelig beslutning vil tas av involverte partnere og kreve godkjennelse fra relevante myndigheter.

Hovedfunnene i den eksterne rapporten er:

  • Grunnet den lange distansen er man avhengig av fiberkabel med aktiv signalforsterkning. Denne teknologien har aldri blitt brukt i kombinasjon med strømkabel av denne typen før.
  • Lønnsomheten er negativ for alle analyserte alternativ. Det finnes allerede totalt fire fiberkabler til Danmark og Storbritannia, og nye fiberkabler vil i utgangspunktet ikke være konkurransedyktige med disse, gitt forventet markedsutvikling.
  • En egen fiberkabel over Skagerrak til Danmark, og videre via land, har bedre lønnsomhet enn fiber kombinert med NordLink-kabelen.
  • Det er risiko for forsinkelser og økte kostnader knyttet til installasjon, drift og reparasjon for fiber i kombinasjon med strømkabel.
  • Hele eller deler av en potensiell fiberinvestering må sikres fra tredjepart for at det skal være mulig å sikre lønnsomhet.

 

NordLink
NordLink eies 50% av Statnett og 50% av den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Kabelen skal være ferdigstilt i 2019, med kommersiell drift i 2020. Total investeringskostnad for prosjektet vil være 1,5 - 2 milliarder euro.

 

NSN Link
NSN Link eies av Statnett og det britiske nettselskapet National Grid, som begge har en andel på 50 prosent. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og skal gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia. Total investeringskostnad for prosjektet vil være 1,5-2 milliarder euro. Kabelen skal etter planen settes i drift i 2021.

 

De to nye mellomlandsforbindelsene bidrar til gode klimaløsninger ved å legge til rette for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som de styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.

 

Kontaktperson:
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Mobil: +47 95237128
christer.gilje@statnett.no