rbeidet med den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland fortsetter med stadig nye milepæler nådd. Tidligere i år ble de første rundt 120 kilometer med kabel installert i norsk farvann, og denne måneden kunne man altså feire på landanlegget i Wilster på tysk side. Taket var på plass på reaktorhallen på strømretteranlegget, og dette ble markert med kranselag etter tysk tradisjon

 

- Byggene begynner å komme på plass og fremdriften er nå godt synlig på begge sider, sier Stein Håvard Auno, prosjektdirektør for NordLink.
I Tyskland er kontrollbygget ferdig og reisverk på plass for store deler av anlegget i tillegg til at taket er på plass på reaktorhallen. På norsk side er samtidig alle byggene reist, og seks av sju transformatorer er på plass på Ertsmyra stasjon i Sirdal.

 

- Det er gledelig å se at anleggene på begge sider har kommet så langt. I tillegg er første del av sjøkabel installert, og luftledningen mellom strømretteranlegget og landtaket snart ferdig. Ting går etter planen og vi er på god vei mot å sette kabelen i drift i 2020 som planlagt.

 

Viktig for Tysklands grønne skifte

NordLink-forbindelsen får også stor oppmerksomhet på tysk side som et viktig prosjekt for Energiewende, Tysklands grønne skifte. Det er satt ambisiøse mål for energimiks og reduksjon av CO2 som forutsetter at andelen fornybare energikilder vil stige fra det nåværende nivået på 33 prosent til 60 prosent innen 2035 – og deretter til minst 80 prosent innen 2050. Det gir store utfordringer med omlegging til stor andel fornybare kilder, og NordLink vil spille en viktig rolle i omleggingen ved at man åpner for utveksling mellom norsk vannkraft og tysk vindkraft og solkraft.

 

- Med NordLink blir energiomleggingen europeisk, og det er helt nødvendig. Vi kan kun nå klimamålene hvis vi tenker utover våre egne grenser. I tillegg bidrar kabelen til forsyningssikkerheten på begge sider,’ uttaler Robert Habeck, stedfortredende ministerpresident i delstaten Schleswig-Holstein og ansvarlig minister for energiomlegging. Han var en av gjestene under kranselaget.

 

 Arbeidet fortsetter

NordLink blir en av de lengste sjøkablene i verden for overføring av høyspent likestrøm (HVDC). Lengden på forbindelsen utgjør i alt over 620 kilometer og er delt inn i flere seksjoner. Installasjonen av de første 134 km med sjøkabel startet i august fra Vollesfjord i Flekkefjord Kommune og ut til grensen til dansk territorialfarvann. Samtidig ble kabelgrøfter gravd under landbeskyttelsesvollen i nærheten av Büsum i Schleswig-Holstein. Fra 2018 skal prosjektet legge ytterligere 228 kilometer gjennom dansk farvann til tysk territorialfarvann, og fra sommeren 2018 skal 154 kilometer med sjøkabel installeres ut fra den tyske kysten nær Büsum.

Så vil en 54 kilometer lang jordkabel bli lagt fra ilandføringsstedet ved Büsum til strømretteranlegget i Wilster. Til slutt kobles alle de ulike seksjonene sammen, og det er klart for prøvedrift i 2019, samt kommersiell drift fra 2020.

Fakta om NordLink

• NordLink-prosjektet eies av Statnett sammen med den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske investeringsbanken KfW.

 

• Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. 

 

• Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5 - 2 milliarder euro. 

 

• Mellomlandsforbindelsen bidrar til gode klimaløsninger ved å være en viktig tilrettelegger for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som den styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.