Nettplan Stor-Oslo anbefaler å fornye og forsterke dagens sentralnett for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning i hovedstadsregionen. Det fremgår av konseptvalgutredningen som blir lagt frem i dag.

 

– Dagens anlegg er gamle. Flere av dem vil passere forventet levealder de nærmeste årene. Behovet for utskifting grunnet alder og slitasje er stort. Selv om forbruket ikke skulle øke, vil det på et tidspunkt bli nødvendig å ruste opp nettet fordi komponenter vil ryke. Å oppgradere nettet er derfor eneste løsning, sier prosjektleder Nordhagen.

 

Forbruksvekst krever økt kapasitet

Samfunnets avhengighet av strøm har økt kraftig de senere årene. I Stor-Oslo har strømforbruket økt med 30 prosent siden 1990 uten vesentlige investeringer i sentralnettet.

 

Forventet befolkningsvekst og nytt forbruk, som elbiler og varmepumper til erstatning for oljefyring, tilsier at strømforbruket vil øke i fremtiden. Nettet må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav til sikker strømforsyning, byutvikling og klimaløsninger.

 

Analyser viser at energieffektivisering og lokal produksjon ikke er nok.

 

– Tiltak som energieffektivisering og nye byggstandarder vil kunne bremse forbruksveksten. Det vil påvirke hvor raskt vi må forsterke nettet, men ikke fjerne behovet for å oppgradere det. Nesten alt strømforbruk i Oslo og Akershus en kald vinterdag forsynes via sentralnettet, fordi den lokale kraftproduksjonen er svært begrenset. Et tilfredsstillende sentralnett er forutsetningen for utvikling i regionen. Vi må derfor ha flere reserver i nettet for å opprettholde en like sikker strømforsyning som resten av landet, sier Nordhagen.

 

Positive gevinster

Å oppgradere sentralnettet i hovedstadsregionen gir flere positive effekter.

 

– Det gir rom for frigjøring av arealer, færre master i marka og mindre strømnett nær der folk bor. Det legger dessuten til rette for gunstige klimaeffekter og redusert lokal forurensing. Og så sikrer det folk trygg forsyning av strøm for fremtiden. Men alt henger sammen med alt. Skal vi høste gevinstene i prosjektet, må vi forsterke nettet i hele området for å kunne frigjøre arealer, sier Nordhagen.

 

Frigjøring av arealer er verdifullt for mange. Vi har fått innspill fra flere hundre interessenter som mener dette er viktig både for byutvikling og friluftsområder.

 

Robust lønnsomhet

Å oppgradere dagens nett i Stor-Oslo er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Statnetts beste estimat er investeringer på om lag 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år.

 

Prosjektets størrelse, kompleksitet og varighet tilsier at usikkerheten knyttet til investeringskostnader er betydelig. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til beregninger av kostnader så langt frem i tid. De største usikkerhetsdriverne når det gjelder investeringsomfang, er pris på varer og tjenester i fremtiden, og omfang av kabling i sentrale strøk. Kostnadene ved ikke å investere vurderes å være langt høyere enn investeringene og prosjektet vurderes derfor som lønnsomt.

 

– Denne løsningen har en robust lønnsomhet, til tross for usikkerheten som både ligger i investeringskostnader og nytteberegninger. Årsaken er at samfunnets kostnader ved at det ikke er nok kapasitet i nettet vurderes som svært store sammenlignet med investeringskostnadene, sier Nordhagen.

 

Ikke trasevalg

Nettplan Stor-Oslo ble som det første prosjektet i energisektoren underlagt Olje- og energidepartementets (OEDs) nye konseptvalgregime i mai 2013. Utredningen som lanseres i dag tar for seg behovet for nett i regionen i fremtiden, overordnet løsning og lønnsomhet. Konseptvalgutredningen skal nå til behandling i Olje- og energidepartementet, som skal gi en anbefaling.

 

Konseptvalgutredningen tar ikke stilling til trasevalg eller kabling versus luftledning. Beslutning om det vil komme senere.

 

Statnett ba vinteren 2012/13 om synspunkter på sju konkrete alternativer for den fremtidige nettstrukturen i Stor-Oslo.

 

– Vi har fått mange hundre innspill om trasevalg som vi tar med oss i prosessen. Etter OEDs behandling av konseptvalgutredningen vil Statnett legge frem sin konkrete plan for utviklingen av sentralnettet i regionen og presentere hvilke av de sju alternativene Statnett vil legge til grunn for fremtiden, avslutter Nordhagen.