Presentasjonen fra leverandørdagen finner du nederst på denne siden: http://bit.ly/1GlG554

 

Prosjektet Nettplan Stor-Oslo vil oppgradere kraftsystemet i Oslo og Akershus for å møte strømbehovet for de neste 40 til 50 år. Tatt i betraktning at sentralnettet i Oslo og Akershus ble utviklet mellom 1930 og 1990, har mange anlegg passert eller vil passere forventet levealder i de kommende årene. Behovet for utskifting på grunn av alder og normal slitasje er vesentlig. Nettverket må fornyes og oppgraderes for å møte forventet fremtidig etterspørsel etter trygg strømforsyning og byutvikling.

 

Prosjektet Nettplan Stor-Oslo består av rundt 30 tiltak som vil bli utført over flere år, og vil være ferdig rundt 2030. Prosjektet Nettplan Stor-Oslo er delt inn i fase 1, 2 og 3. Informasjonsmøtet fokuserte på fase 1 av prosjektet.

 

Som en av de første tiltakene i Nettplan Stor-Oslo fase 1 planlegger Statnett å oppgradere og utvide Smestad og Sogn stasjon og bygge en ny kabelforbindelse med to kabelsett mellom Smestad og Sogn stasjon. I korte trekk vil omfanget av arbeidet omfatte følgende hovedaktiviteter:

 

 • Grunn- /forberedende arbeider for Smestad og Sogn stasjon
 • Totalkontrakt for 420 kV GIS for Smestad og Sogn
 • Totalkontrakt for 420 kV GIS for Ulven transformatorstasjon
 • 11 km Tunnel mellom Smestad-Sogn og Sogn-Ulven (Tverrsnitt: 25 m2)
 • Totalkontrakt for 420 kV kabel mellom Smestad-Sogn og Sogn-Ulven
 • Totalkonkrakt for 420 kV GIS for Hamang, Liåsen og Røykås stasjon

 

Alle anskaffelser vil bli kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Merk at Statnett benytter Sellihca som kvalifikasjonsordning. Dette betyr at leverandørene må være kvalifisert i Sellihca for å kunne være med i Statnetts konkurranser.

 

For mer informasjon om hvordan bli leverandør til Statnett, se http://www.statnett.no/Om-Statnett/Anskaffelser/Hvordan-bli-leverandor/

 

ENGLISH VERSION: Suppliers day for Nettplan Stor-Oslo March 14, 2016

The meeting highlighted future procurement opportunities for Nettplan Stor-Oslo.

 

The project "Nettplan Stor-Oslo" will upgrade the electrical power system in the Oslo and Akershus region to meet the power demand for the next 40 to 50 years. Considering that the main grid in Oslo and Akershus was developed between 1930 and 1990, many facilities have passed or will pass life expectancy in the coming years. The need for replacement due to age and normal wear is significant. The network must be renewed and upgraded to meet expected future demand for safe power supply and urban development.

 

The project Nettplan Stor-Oslo comprises around 30 measures that will be performed over several years and will be completed around 2030. The project Nettlpan Stor-Oslo is divided into phase 1, 2 and 3. This information meeting will focus on phase 1 of the project.

 

As one of the first measures in Nettplan Stor-Oslo phase 1, Statnett is planning to upgrade and expand Smestad and Sogn substations and build a new cable connection with two cable sets between Smestad and Sogn substations. In brief, the scope of the work will consist of the following main activities:

 1. Civil-/preparation works for Smestad substation
 2. EPC contract for 420 kV GIS for Smestad and Sogn substations
 3. EPC contract for 420 kV GIS for Ulven substation
 4. 11 km Tunnel between Smestad-Sogn and Sogn-Ulven (cross-section: 25 m2)
 5. Turnkey contracts for 420 kV cables between Smestad-Sogn and Sogn-Ulven
 6. EPC contract for 420 kV GIS for Hamang, Liåsen and Røykås substations

 

All announcements will follow public procurement regulations.

 

A very important note for all suppliers, Statnett uses Sellihca as a qualification system. In order to participate in all procurements, suppliers must be registered in Sellihca.

 

For more information on how to be a supplier to Statnett, see http://www.statnett.no/en/About-Statnett/Procurement/how-to-become-a-contractor/

 

You find the presentation from the meeting here:

 

http://bit.ly/1GlG554