Kraftnettet deles inn i tre nivåer: sentralnettet, regionalnettet og distribusjonsnett. Sentralnettet kan ses på som motorveiene i kraftsystemet, og transporterer kraft mellom ulike landsdeler og regioner. Regionalnettet og distribusjonsnettet sørger for levering av kraft inn til vanlige strømforbrukere. Sentralnettet har 300 000 til 420 000 volt spenning. Regional- og distribusjonsnettet har lavere spenning, og kraften transformeres gradvis ned til 220 volt for levering til vanlige strømforbrukere.

 

Nettariffen, eller overføringstariffen som den også kalles, er prisen som betales av den enkelte kunde for overføringen av elektrisk kraft. Nettariffen er bygd opp av et fastledd og et variabelt ledd. Siden nettselskapene har naturlig monopol i sine områder, setter NVE et tak for inntekten til selskapene. Nettariffen fastsettes i lys av dette taket, og skal blant annet dekke selskapenes kostnader til drift, vedlikehold og utvikling av kraftnettet.

 

Industriens måte å bruke strøm på antas å være fordelaktig for nettet fordi deres forbruk av strøm er mer forutsigbart. Dette fører til at industrien betaler en lavere tariff, men deltar i spleiselaget på samme måte som vanlige forbrukere.

 

Produsenter av strøm betaler en innmatingstariff, på samme måte som forbrukere av strøm betaler en overføringstariff. Innmatingstariffen har et tak fastsatt av EU, og denne tariffen gjelder for flere år av gangen. Dette er prisen produsentene betaler for mengden elektrisitet de sender inn i kraftnettet – på tilsvarende måte som forbrukerne betaler for mengden elektrisitet de tar ut av kraftnettet.

 

En gjennomsnittshusstand har et forbruk på 20 000 kilowatt timer per år. Dersom kostnadene for å oppgradere nettet i Oslo og Akershus blir om lag 11 milliarder kroner og kostnadene fordeles etter dagens modell, vil dette utgjøre om lag 200 kroner per år for en gjennomsnittlig husstand. Eller 0,55 øre per dag. Investeringene i Nettplan Stor-Oslo vil trolig fordeles over en periode fra 2015 til 2030, dermed er det sannsynlig at kostnadene som påløper den enkelte husstand blir enda lavere.

 

Visste du at kraftnettet i Norge består av luftlinjer, jord- og sjøkabler som er omtrent 300 000 km? Det tilsvarer over syv ganger jordas omkrets.