Statnett reserverer nettkapasitet til 675 MW nytt forbruk i Helgeland i eksisterende nett og med igangsatte nettforsterkningstiltak i regionen. For Helgeland vil reservert nettkapasitet til nytt forbruk tilsvare en økning på over 70 prosent sammenlignet med dagens forbruk. I tillegg holdes det av nettkapasitet til vekst i vanlig forbruk.

Det er reservert kapasitet til nytt forbruk under transmisjonsnettstasjonene Nedre Røssåga, Marka og Kolsvik. Nedre Røssåga er et sterkt punkt i strømnettet, derfor er det reservert mest forbruk under denne stasjonen.  Marka er i dag en 300 kV-stasjon og har begrenset kapasitet, derfor er det reservert noe mindre forbruk under denne stasjonen. I Kolsvik er det også begrenset kapasitet til nytt forbruk. 

Behov for å forsterke strømnettet og løse flimmerproblematikken i Rana

For å tilknytte forbruk under Rana transformatorstasjon må dagens flimmerproblem løses. Svabo Industrinett har tatt initiativ til å få på plass en løsning da flimmeret medfører ulemper for kunder i et stort område, og hindrer utnyttelse av dagens nettkapasitet.

- Statnett er positive til å være med å delfinansiere flimmerhemmende tiltak for å bidra til en rask løsning, sier Løvås.

Vi har i områdeplan Helgeland og Salten beskrevet en rekke nettiltak i regionen som vil øke kapasiteten i strømnettet. Flere er under utbygging og planlegging. Det er lagt opp til en trinnvis utvikling som vil gi økt kapasitet til prosjekt som står i kapasitetskø. I tillegg til å øke kapasiteten i strømnettet utreder vi muligheten for å reservere nytt forbruk på særlige vilkår i eksisterende nett under Marka, og Statnett vil gå i dialog med kunder som kan benytte seg av denne muligheten.

- Vi har startet arbeidet med en konseptvalgutredning for å se på tiltak som vil gjøre det mulig å knytte til mer forbruk og produksjon, forklarer Løvås.

Det er også planer om ny kraftproduksjon i området. Disse må Statnett også se på når vi skal planlegge for hvordan strømnettet skal utvikles framover.

Tidligere reservert kapasitet er kansellert og reservert til nye kunder

Statnett og de regionale nettselskapene følger opp kunder som tidligere har fått reservert nettkapasitet for å tilse at kapasiteten faktisk vil bli brukt. Som følge av dette er til sammen 90 MW reservert kapasitet kansellert og fordelt til nye kunder i Helgeland.  - Disse kundene anses ikke lenger som modne kunder, da det er stor usikkerhet knyttet til fremdriftsplan og finansiering. Når det er stor etterspørsel etter nettkapasitet er det riktig at kapasiteten går til aktører som har modne prosjekt, avslutter Løvås.