Kraftsystemet på Sørlandet og Østlandet står overfor store endringer de neste 10–20 årene, både når det gjelder forbruk og produksjon. I Grenlandsområdet har Statnett fått forespørsler om tilknytning på til sammen 1700 MW, mer enn det dobbelte av dagens forbruk. Det er også stor pågang i Arendalsområdet. Samtidig vil utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II, med forbindelse til Sørlandet, føre til økt kraftproduksjon i regionen. 

Disse endringene utfordrer kapasiteten i kraftnettet. I områdestudien Forbruk, havvind og nett på Sør- og Østlandetviser Statnett at forbruksvekst og økt kraftproduksjon på sikt vil føre til  flaskehalser og begrensninger i nettet mellom Sør- og Østlandet. En flaskehals er et punkt i strømnettet der overføringskapasiteten fra et område til et annet er begrenset. Tiltakene som foreslås i KVU-en inngår i en helhetlig, trinnvis plan for utvikling av strømnettet. Forslagene for Østre korridor inngår i Områdeplan Telemark og Vestfold og Områdeplan Sør-Rogaland og Agder. Disse viser at nettforsterkning er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet. Statnetts områdeplaner gir et helhetlig perspektiv på nettutvikling og systemdriftsvirkemidler i ti forskjellige geografiske områder.

– Det er nødvendig å forsterke kraftnettet mellom disse regionene for å tilrettelegge for økt forbruk, og for å unngå effektknapphet og høye priser på vinterstid, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett. 

I dag er 420 kV-ledningene som går inn mot Grenlandsområdet fra øst og vest den største begrensningen i nettet. Statnett har derfor utredet ulike løsninger for å forsterke forsyningen i området. Løsningene presenteres nå i en konseptvalgutredning (KVU). Denne beskriver behov og mulige løsninger for å sikre og styrke strømforsyningen på strekningen. KVU-en er kvalitetssikret av Multiconsult, og er nå sendt til Olje- og energidepartementet (OED).

Statnett anbefaler en ny 420 kV- forbindelse mellom Sørlandet og Grenlandsområdet

På bakgrunn av resultatene i KVU-en anbefaler Statnett forsterkning av nettet mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. Anbefalt løsning er bygging av en ny 420 kV-forbindelse mellom Sørlandet og Grenlandsområdet, også kalt Østre korridor. Denne nettforsterkningen inngår i en helhetlig plan for å forsterke nettet mellom Sørlandet og Østlandet. Utredningen som nå sendes til OED, har sett på flere ulike varianter av dette konseptet.  

Investeringskostnader for Østre korridor er beregnet til 1,8–2,7 milliarder kroner. Statnetts vurdering er at dette er det mest samfunnsøkonomisk rasjonelle konseptet i utredningen. 

– Denne løsningen vil gi et mer fleksibelt kraftsystem for økt forbruk og produksjon. I et lengre perspektiv med storstilt utbygging av havvind er det også viktig å ha et nett på land som er robust nok til å håndtere dette, sier Gunnar G. Løvås. 

Etter å ha mottatt KVU-en vil OED gjennomføre en åpen høring for alle involverte parter, og på bakgrunn av denne gi en prosessveiledende uttalelse. Når denne er klar kan Statnett starte en prosess med melding og konsesjonssøknad for prosjektet.