Om FASIT (Feil- og avbruddsstatistikk i totalnettet)

Formålet med FASIT er å fremskaffe informasjon om leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet, både informasjon om historisk leveringspålitelighet og informasjon for å estimere fremtidig forventet leveringspålitelighet.

For konsesjonærene er data fra FASIT et nyttig grunnlag for optimal utbygging, drift og vedlikehold av kraftsystemet, samt ved vurdering av egen beredskap. Et bedre datagrunnlag vil også gi nytteverdi i form av bedre og mer effektiv monopolkontroll, mer optimal utvikling av kraftsystemet, samt bedre beslutningsstøtte knyttet til leveringspålitelighet ved etablering av ny virksomhet.

For å kunne fremskaffe informasjon om leveringspålitelighet skal det i FASIT registreres informasjon om:

  • driftsforstyrrelser (automatisk utkobling, påtvungen utkobling og utilsiktet utkobling)
  • planlagte utkoblinger som har medført avbrudd (både planlagt varslet utkobling og planlagt ikke varslet utkobling)

Driftsforstyrrelser (hva er feil, hvor er det feil, og hvorfor er det feil) dekker et komponent- og systemfokus, mens avbrudd for rapporteringspunkt (inkl. avbrutt effekt, avbruddsvarighet, ILE og KILE) dekker et sluttbrukerfokus.

Feil som skal registreres i FASIT er feil som har innledet eller utvidet en driftsforstyrrelse. Det medfører at enkelte "trivielle" feil blir registrert fordi de (tilfeldigvis) medførte en driftsforstyrrelse, mens enkelte "alvorlige" feil ikke blir registrert fordi de ble oppdaget og håndtert før feilen resulterte i en driftsforstyrrelse. Det forutsettes at alle feil uansett årsak og konsekvens håndteres i andre av konsesjonærenes systemer, f.eks. i et vedlikeholdssystem.

Mer om definisjoner knyttet til FASIT finner du lenger ned på siden.

Relevante forskrifter

Det er tre forskrifter som er relevant for FASIT:

KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi)

Formålet med KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger. Insentivene i KILE-ordningen blir gitt i form av en inntektsreduksjon, slik at overskuddet i nettselskapene blir redusert når det oppstår avbrudd.
Mer informasjon om KILE-ordningen finner du på NVE sine nettsider

Nyttige lenker for produsenter og sluttbrukere